Nieuws

Persbericht

Persbericht: Bovib roept op om te komen tot een Taskforce Zelfstandigen en gaat met Bovib keurmerk wildgroei op interim markt tegen.

Nieuwegein, 9 maart 2017. Tijdens het Bovib Jaarcongres 2017 is het eerste Bovib keurmerk overhandigd aan Het Flexhuis. Daarnaast heeft de Bovib een oproep gedaan tot het inrichten van een Taskforce Zelfstandigen waarin marktpartijen gezamenlijk de politiek handvatten bieden voor verbetering van de positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt.

Bovib keurmerk zorgt voor kwaliteit én risicobeperking
Tijdens de jaarbijeenkomst van de Bovib werd het eerste keurmerk uitgereikt aan Het Flexhuis. Vanuit de Bovib is een sterke behoefte gesignaleerd aan een keurmerk dat toetst en toeziet op wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en risicobeperking op financieel en fiscaal gebied passend bij de dienstverleningsvormen binnen de Bovib. Dit is het Bovib keurmerk geworden. Voor dit keurmerk is een raamwerk ontwikkeld dat gebaseerd is op de kernwaarden van de gedragscode van de Bovib: integriteit, financiële betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit. Daarnaast bestaat dit raamwerk uit een toetsingskader dat kijkt naar de wettelijke NEN en ISO 9001 verplichtingen. Aan de hand van dit raamwerk wordt bepaald of partijen voldoen aan de eisen van het Bovib keurmerk. Frederieke Schmidt Crans: ‘wat ons betreft is dit een belangrijke stap voor onze branche. Het onderstreept namelijk onze professionaliteit. Wij zijn dan ook heel blij dat wij als eerste dit keurmerk in ontvangst kunnen nemen’.

Taskforce Zelfstandigen geeft politiek en overheid concrete handvatten ten aanzien van de positie zelfstandige in de arbeidsmarkt
Rob de Laat, voorzitter van de Bovib kondigde op 9 maart ook aan dat de Bovib het initiatief neemt om samen met andere betrokken stakeholders na te denken over de positie van de zelfstandige in de arbeidsmarkt. Rob de Laat: ‘wij hebben de ambitie om de politiek concrete handvatten aan te bieden die moeten leiden tot werkbare oplossingen en heldere kaders. Onder andere door gezamenlijk een roadmap op te stellen die richting geeft aan de vervolgenstappen die genomen moeten worden om tot een verankering van de zelfstandige in de (arbeids-)wetgeving te komen.’

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die sinds mei van afgelopen jaar in werking is getreden, heeft veel stof doen opwaaien en heeft geleid tot veel onzekerheid bij opdrachtgevers die werken met zelfstandigen. Sinds de opschorting van de handhaving van deze wet in november, zijn er geen maatregelen meer genomen en heeft het debat inhoudelijk stilgelegen. Intussen bieden de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen geen écht zicht op werkbare alternatieven. Partijen reppen wél over het verkleinen van de kloof tussen vast en flex, maar bieden geen concrete oplossingen. De positie van de zelfstandige blijft onduidelijk en dreigt weer kind van de rekening te worden. Er moet nu een nieuwe push gegeven worden om de positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt te verhelderen. De Bovib roept partijen in het veld op zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Bovib
De Bovib is een branchevereniging voor onafhankelijke en kwalitatief zich onderscheidende inhuur-intermediairs. Deze vereniging is in 2014 opgericht om de maatschappelijke en economische waarde van de branche uit te dragen en om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen rondom flexibele arbeid. De Bovib optimaliseert de werking van vraag en aanbod tussen leveranciers van externe inhuur en inleners van externe inhuur. De leden vinden het belangrijk dat de jaarlijks groeiende behoefte aan flexibiliteit in Nederland effectief en efficiënt wordt vormgegeven door bedrijven die dit aantoonbaar professioneel en gedegen organiseren. Zij zien flexibele arbeid als een belangrijke steunpilaar voor de modernisering van de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. De Bovib vertegenwoordigt een economisch belang van meer dan 4 miljard euro in Nederland. Jaarlijks verschaffen de leden aan vele tienduizenden mensen werk, als bemiddelaar of als werkgever (www.bovib.nl).

Het Flexhuis
Het Flexhuis is een onafhankelijke managed service provider voor ziekenhuis- en zorginstellingen. Zij ondersteunen en adviseren organisaties bij het optimaal inrichten van zowel de interne als externe flexibiliteit en nemen daarbij de regierol over het inhuurproces. Centraal hierbij staat het terugdringen van de risico’s en de kosten van flexibel personeel, met behoud van kwaliteit en continuïteit. Het Flexhuis staat daarnaast garant voor het rechtmatig inzetten van het flexibel personeel.

(www.hetflexhuis.nl)


Noot voor de redactie:
Meer informatie over de Bovib en de Taskforce Zelfstandigen
Rob de Laat
E: rob.delaat@staffingms.com
M: 06-51 41 10 45

Rick Schevers
E: rick.schevers@onestopsourcing.nl
M: 06-12 55 72 56

Meer informatie over het Bovib Keurmerk:
Robert Wils
E: rwils@nl.source.eu
M: 06-55 36 61 96

Meer informatie over Het Flexhuis
Frederieke Schmidt Crans
E: f.schmidtcrans@hetflexhuis.nl
M: 06-24 26 37 38

Beeldmateriaal op aanvraag beschikbaar:
– Logo keurmerk
– Foto ondertekening eerste keurmerk
– Fotomoment uitreiking eerste keurmerk

Lees verder

Bovib jaarcongres 2017

Bovib organiseert Jaarcongres 2017: debat over de toekomst van de arbeidsmarkt

De Bovib heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet om voor opdrachtgevers en zelfstandigen in het algemeen kaders te creëren om flexibel te kunnen werken. In aanloop naar de verkiezingen spreken we over de stappen die reeds genomen zijn en richten we een blik op de toekomst.

Op donderdag 9 maart spreekt dagvoorzitter Anouschka Laheij over de ontwikkelingen op de flexibele arbeidsmarkt met o.a. Bovib voorzitter Rob de Laat en RTL-Z commentator, econoom en journalist Mathijs Bouman. Ook gaat zij samen met Tweede Kamerleden, opdrachtgevers en zelfstandigen in debat over hun visie op de toekomst van de arbeidsmarkt-inzet voor de komende jaren.

Daarnaast lanceren we op deze dag het Bovib Keurmerk. Middels dit kenmerk dat toetst en toeziet op de wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en risicobeperking op financieel en fiscaal niveau borgen de Bovib leden de kwaliteit van hun dienstverlening.

Voor meer informatie neemt u contact op met Sabine Nuijten (congresmanager) via s.nuijten@dr2.nl.

   

Lees verder

Persbericht: Belastingdienst keurt modelovereenkomst Bovib goed

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst van de Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) positief beoordeeld. Dat is goed nieuws voor de leden van de Bovib, maar met name voor opdrachtgevers en zelfstandigen: zolang zij conform deze overeenkomst werken kunnen zij ‘veilig’ via een intermediair aan de slag en hoeven zij zich geen zorgen te maken over (na)-heffingen van de Belastingdienst.

De invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in mei van dit jaar zorgt ervoor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie. Door te werken met modelovereenkomsten kan hier invulling aan worden gegeven. Het oorspronkelijke doel van de modelovereenkomsten is dat de Belastingdienst daarmee vooraf zekerheid kan bieden aan opdrachtgevers dat ze met zelfstandigen mogen werken. De Bovib heeft echter aanwijzingen dat sinds de invoering van deze wet 100.000 opdrachten niet zijn ingevuld door zelfstandigen en hier lijkt nog geen verandering in te komen sinds staatssecretaris Wiebes de handhaving van de wet heeft opgeschort. Dit laat onverlet dat de leden van de Bovib zich aan de wet willen houden. De huidige gedoogconstructie brengt hier geen verandering in. Rob de Laat, voorzitter van de Bovib: “Er heerst nog steeds veel onzekerheid bij opdrachtgevers over de huidige gedoogsituatie. Niemand weet op dit moment waar hij aan toe is. Opdrachtgevers willen zekerheid dat ze zich aan de wet houden en de Bovib geeft hier namens hen gehoor aan met deze modelovereenkomst. De Bovib heeft altijd een constructieve houding aangenomen in het DBA-debat en hoewel wij pleiten voor een moratorium van twee jaar om de tijd te nemen om echt te werken aan een rechtvaardige arbeidsmarkt met een wettelijke verankering van de zelfstandige, zullen wij ons altijd voor onze opdrachtgevers inzetten om hen zekerheid te bieden dat ze voldoen aan de wet.”

De modelovereenkomst is bedoeld voor situaties van tussenkomst en wordt beschikbaar gesteld aan alle Bovib-leden. De Belastingdienst geeft in de begeleidende brief aan dat het werken volgens deze modelovereenkomst naar hun mening leidt tot werken buiten dienstbetrekking. Het verschil daarbij ten opzichte van reeds eerder goedgekeurde modelovereenkomst voor tussenkomst is dat bij de Bovib-modelovereenkomst een tweede overeenkomst met de klant hoort. Hierdoor bestaat er duidelijkheid in de gehele keten. Daarnaast zijn begrippen als “gezagsverhouding” en “persoonlijke arbeid” gedefinieerd en is het vage begrip “gebruikelijke duur”, als opgenomen in de algemene modelovereenkomst voor tussenkomst, in de Bovib overeenkomst niet opgenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rick Schevers via, pr@bovib.nl, 06-12557256.

Lees verder

Bovib pleit voor werkbare wet

De brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) is positief over het besluit van staatssecretaris Wiebes om de implementatie van de wet DBA tot zeker 1 januari 2018 op te schorten, maar constateert tegelijk dat er onzekerheid blijft bestaan als er geen daadwerkelijke wijzigingen plaatsvinden.

Bovib is van mening dat de volgende oplossingen op de korte termijn zekerheid bieden:

  1. Respecteer de keuzes van de zelfstandigen en opdrachtgevers. Laat opdrachtnemers door een wilsverklaring vastleggen dat hij/ zij zelfstandig wil zijn en beschouw hem dan ook zodanig. Hetzelfde geldt voor opdrachtgevers: laat hen verklaren dat er uitdrukkelijk geen sprake is van (de wens om te komen tot) werken in dienstbetrekking.
  2. Formaliseer (en controleer) de keuze, door inschrijving in de Kamer van Koophandel en stel een BTW nummer vast.
  3. Bepaal een tarief grens. Zorg dat dit overeengekomen tarief voldoende is om daadwerkelijk als zelfstandige te kunnen functioneren. De wet kan streng gehandhaafd worden onder dit vastgestelde normtarief.

Nederland telt bijna 1 miljoen zelfstandigen en de totale flexmarkt kent een omzet van bijna 40 miljard euro, 5 miljard euro hiervan wordt omgezet door leden van de Bovib. De gemiddelde opdrachtwaarde per zzp-inzet bedraagt bij de leden van de Bovib € 83.000 met een gemiddelde looptijd van ongeveer negen maanden. De Bovib bedient dus met name de bovenkant van de markt.

De gevolgen van de huidige wet DBA
De belangrijke rol die zelfstandigen spelen in onze economie en de arbeidsmarkt lijkt miskend te worden door de overheid. In het bijzonder door de Wet DBA, die het voor opdrachtgevers erg onaantrekkelijk maakt om zelfstandigen projecten te laten uitvoeren. Wij hebben aanwijzingen dat sinds de invoering van deze wet 150.000 opdrachten niet zijn ingevuld door zelfstandigen en hier lijkt nog geen verandering in te komen door de opschorting van de wet. Uit recent onderzoek dat in opdracht van de Bovib door TNS/NIPO is uitgevoerd, blijkt dat veel opdrachtgevers (90%) en zelfstandigen (87%) aangeven aan dat ze onzeker zijn over de gevolgen van de wet DBA en nog nauwelijks werken met de modelovereenkomsten. Intermediairs daarentegen werken in meerderheid (67%) al wel met een modelovereenkomst en vervullen daarmee, zo blijkt, een cruciale rol bij het implementeren van de wetgeving en het gebruik van de modelovereenkomst. Onze leden ervaren echter in groten getale (87%) knelpunten en voelen zich op veel van deze knelpunten niet gehoord door de Belastingdienst.

Bestrijding uitbuiting en misbruik
In de ogen van de Bovib is het doel van de wet DBA het bestrijden van uitbuiting en misbruik. Dit is vervolgens onder de noemer schijnzelfstandigheid een eigen leven gaan leiden, want schijnzelfstandigheid kent geen heldere definitie. Het gevaar dreigt nu dat veel zelfstandigen via andere afgedwongen constructies aan opdrachtgevers worden aangeboden. Hiermee schiet de wet zijn oorspronkelijk doel helemaal voorbij. Als we uitbuiting en misbruik als uitgangspunt nemen voor de beoordeling door de Belastingdienst, dan zou de handhaving gericht moeten zijn op situaties waar zelfstandigen duidelijk de benadeeldepartij zijn. Vrije wil en gezond tarief zijn volgens de Bovib hiervoor uitstekend geschikt als kaders voor eerlijke en effectieve handhaving.

Heldere definities nodig
Het is des te meer duidelijk dat het ontbreken van een heldere definitie over de begrippen
zelfstandigheid en ondernemerschap zich nu echt begint te wreken. De arbeidswetgeving
sluit hierdoor onvoldoende aan bij de realiteit van de arbeidsmarkt. Hier moet op de
langere termijn een oplossing voor komen en de Bovib werkt hier graag aan mee!

Meer informatie
Rob de Laat – Voorzitter bestuur Bovib – 06-51411045 rob.delaat@staffingms.com
Rick Schevers – werkgroep Public Affairs en PR, Bovib – 06-12557256 rick.schevers@onestopsourcing.nl

Position paper Bovib – RTG

Lees verder

Kabinet neemt meer tijd voor de invoering van de wet DBA

Het kabinet neemt meer tijd voor de invoering van de wet DBA. De wet geldt wel maar er wordt niet gehandhaafd.

Daarmee wordt het dus een opdracht voor het nieuwe kabinet. De wet was bedoeld om schijnzelfstandigheid bij zzp’ers tegen te gaan, maar zorgt tot nu toe vooral voor onrust, zowel bij zzp’ers als bij werkgevers.

Oude regels
Staatssecretaris van Financiën Wiebes: ‘Er komen mensen niet aan het werk die wel zelfstandige zijn. Verder zien we dat de regels die gelden, die eigenlijk al meer dan honderd jaar oud zijn, niet meer zo bij de arbeidsmarkt van vandaag passen.’

Er wordt daarom gewacht op een nieuwe definitie in het arbeidsrecht over wat nou precies een zelfstandige is. ‘We willen weer even terug naar de bron’, zegt Wiebes. ‘Daar even goed over nadenken en tot die tijd doen we even geen handhaving.’

Handhaving
Deze opschorting van handhaving duurt in ieder geval tot 1 januari 2018, maar kan mogelijk langer duren, zegt Wiebes: ‘Het is belangrijk om eerst de knelpunten op te lossen. Pas daarna gaan we weer aan de gang met de handhaving.’

Kamerbrief-tweede-voortgangsrapportage-wet-dba.

Bron: BNR

Lees verder

Bovib pleit voor werkbaarheid!

De implementatie van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) brengt zowel zelfstandigen als opdrachtgevers in de problemen. De brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) roept de politiek op zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen en zo de onzekerheid bij opdrachtgevers, -nemers en intermediairs weg te nemen.
Nederland telt bijna 1 miljoen zelfstandige ondernemers en de totale flexmarkt kent een omzet van bijna 40 miljard euro, 5 miljard euro hiervan wordt omgezet door leden van de Bovib. De belangrijke rol die zelfstandigen spelen in onze economie en de arbeidsmarkt lijkt echter miskend te worden door de overheid. In het bijzonder door de Wet DBA, die het voor opdrachtgevers erg onaantrekkelijk maakt om zelfstandigen projecten te laten uitvoeren. Wij hebben aanwijzingen dat 150.000 opdrachten nu niet meer worden ingevuld door zelfstandigen. Uit recent onderzoek dat in opdracht van de Bovib door TNS/NIPO is uitgevoerd, blijkt dat veel opdrachtgevers (90%) en zelfstandigen (87%) aangeven aan dat ze onzeker zijn over de gevolgen van de wet DBA en nog nauwelijks werken met de modelovereenkomsten. Intermediairs daarentegen werken in meerderheid (67%) al wel met een modelovereenkomst en vervullen daarmee, zo blijkt zonneklaar, een cruciale rol bij het implementeren van de wetgeving en het gebruik van de modelovereenkomst. Onze leden ervaren echter in groten getale (87%) knelpunten en voelen zich op veel van deze knelpunten niet gehoord door de Belastingdienst. *)

Het doel van de wet is schijnzelfstandigheid aan te pakken – en wij als Bovib steunen dit van harte – maar het gevaar dreigt nu dat veel zelfstandigen via andere afgedwongen constructies aan opdrachtgevers worden aangeboden. Hiermee schiet de wet zijn oorspronkelijk doel helemaal voorbij. In de eerste voortgangsrapportage van de wet DBA die op 19 september jl. naar de Tweede Kamer is verstuurd, erkent staatssecretaris Wiebes zelf ook dat er een half jaar na invoering nog steeds veel onrust bestaat bij opdrachtgevers en –nemers. Vanuit het belang van een goed functionerend speelveld van opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen Bovib-leden daarbij een rol spelen als handhavende / toetsende “scheidsrechters”.

De Bovib vindt het positief dat staatssecretaris Wiebes in de eerste voortgangsrapportage van de wet DBA aankondigt aanvullende maatregelen te nemen. Zo belooft hij o.a. de communicatie van en naar de Belastingdienst te verbeteren en goedwillende ondernemers per 1 mei 2017 nog geen boetes te geven, maar dit gaat ons niet ver genoeg. De onzekerheid kan alleen weggenomen worden indien partijen bereid zijn om een echte verandering in te zetten! Onze sector, en op macro niveau de Nederlandse economie, wordt hard geraakt door de blijvende onzekerheid. Wij stellen daarom het volgende voor:

  1. Begin met het verschaffen van duidelijkheid over de begrippen zelfstandigheid en ondernemerschap. Voor beide moet er een heldere definitie komen. Dat is er nu niet.
  2. Kom als Belastingdienst met bindende uitspraken. Nu staat nog veel open voor interpretatie. Wat is bijvoorbeeld schijnzelfstandigheid? Wanneer is iemand ondernemer? Wat wordt bedoeld met gezag?
  3. Respecteer de keuze van de zelfstandigen. Als een opdrachtnemer door een wilsverklaring vastlegt dat hij zelfstandig wil zijn, beschouw hem dan ook zodanig.

Meer informatie
Rob de Laat – Voorzitter Bovib – 06-51411045
Rick Schevers – Voorzitter Public Affairs en PR-groep Bovib – 06-12557256

*) Rapport TNS/NIPO, 17 september 2016, te vinden op: http://www.abu.nl/stream/de-wet-dba-en-intermediairs-september-2016.pdf

Lees verder

8 maanden norm als maximum duur opdracht is onwerkbare en lost schijnzelfstandigheid niet op

8 maanden. Als een opdracht die een zelfstandige via een bureau doet langer loopt, dan wijst dat op werknemerschap. Bij een kortere termijn moet de Belastingdienst aantonen dat er géén sprake is van een dienstbetrekking. Zo staat in de voortgangsrapportage van Staatssecretaris Wiebes over de Wet DBA.
Volgens Rob de Laat, voorzitter van brancheorganisatie Bovib, is deze 8 maanden norm “Onwerkbaar.” Belangrijker: schijnzelfstandigheid wordt er niet mee aangepakt.

8 maanden als de maximale duur van een opdracht, toetsen we zo of iemand zelfstandige of schijnzelfstandige is?

“Wij zien het als onwerkbaar. Nog steeds geldt dat het uitbannen van uitbuiting en misbruik van zzp’ers een goede zaak is, waar wij als Bovib volledig achter staan. Maar deze wet sloopt de zzp-markt. De gemiddelde opdracht duurt nu 9 maanden, vaak langer. Dat maakt deze nieuwe regel lastig werkbaar. De Belastingdienst zegt: tot 8 maanden ligt de bewijslast bij de fiscus, na 8 maanden moet de opdrachtgever bewijzen dat er geen sprake is van dienstverband. Maar dat betekent niet dat bij een opdracht van minder dan 8 maanden dat risico weg is. Ook bij een opdracht korter dan 8 maanden kan de Belastingdienst achteraf beweren dat er sprake is van dienstverband. Er blijft dus onduidelijkheid.”

Acht maanden norm lokt draaideurconstructies uit

Oplossingen om met de nieuwe regel om te gaan worden nu gezocht in een constructie waarbij een professional een aantal maanden bij één intermediair aan de slag gaat en daarna overstapt op een andere partij.

“Voor de Belastingdienst is één intermediair één opdrachtgever. Ook al doe je opdrachten bij verschillende klanten van de intermediair, langer dan 8 maanden kan je niet via één intermediair werken. Waarom eigenlijk niet? Dat lokt draaideurconstructies uit. Dus je zou een paar maanden bij Shell kunnen werken via intermediair A en vervolgens stap je over naar intermediair B om bij Shell te blijven werken. Maar het zou een slechte zaak zijn als we dit soort constructies moeten bedenken. Bovendien is het probleem van zelfstandigheid dan nog niet opgelost.”

Hoe kunnen we het probleem dan wel oplossen?

“Eerst moeten we met z’n allen vaststellen: wie is nou eigenlijk zelfstandige? Er moet duidelijkheid komen over de definitie. De groep is heel gedifferentieerd. Van een verpleegkundige die net z’n hoofd boven water kan houden tot een medisch specialist die 4 ton per jaar verdient.”

Precies, wanneer ben je nu een zelfstandige?

“Dat is eigenlijk heel simpel. Als iemand voldoende verdient en verklaart: ik ben een zelfstandige. Daarmee doet  hij ook afstand van bepaalde sociale verzekeringen. Daarom moet het uurtarief goed zijn, er mag geen sprake zijn van uitbuiting.”

Zoals de Wet DBA nu is, werkt het niet

De VAR is definitief weg, we moeten het doen met de Wet DBA, maar daar schort nog veel aan…

“Zoals de Wet DBA nu is, werkt het niet. Er wordt achteraf beoordeeld, maar er moet nou juist vóoraf duidelijkheid zijn. Want ook al zitten we nu in een transitiefase, er kan wel gehandhaafd worden. Opdrachtgevers kunnen het zich niet permitteren om maar wat te proberen. Opdrachtgevers zeggen zelf: ik wil geen zzp’ers meer. En dat begrijpen we. De zzp inzet die voorheen met de VAR werd afgedekt, wordt door de wet DBA eigenlijk onmogelijk of in ieder geval risicovol gemaakt. Veel opdrachtgevers bouwen hun zzp-inzet af, dat is een feit. Binnen diverse sectoren, zoals zorg en onderwijs, geeft de kamerbrief al aan dat zzp-inzet eigenlijk ook niet mogelijk / gewenst is.”

Hoe reageren intermediairs op de Wet DBA?

“ Wij kunnen als intermediairs ons niet veroorloven om zomaar wat te doen. Tegelijk merken we dat veel van onze leden opdrachten verliezen. Wij zijn met de politiek in gesprek en sommige partijen zien steeds meer noodzaak om dit probleem aan te pakken, het raakt immers velen op de arbeidsmarkt ! .”

Er zullen ook partijen zijn die het wel prima vinden, die hopen dat al die  zelfstandigen weer in loondienst gaan…

“Dan is een ideologisch standpunt: is het goed voor de het collectief dat er zelfstandigen zijn? Zoals bijvoorbeeld de PvdA, die vindt het wel prima zo dat werk voor zzp’ers verdwijnt. Die zien graag dat meer mensen weer in loondienst gaan.”

Wat is jouw ideologie?

“Ik denk dat hierdoor werk verdwijnt. In Nederland wordt het voor bedrijven steeds lastiger gemaakt door wet- en regelgeving. Maar bedrijven kunnen  kiezen. Op een bepaald moment kunnen ze bepalen dat een werknemer te duur is. Waardoor ze eerder voor automatisering of vertrek naar het buitenland. Het is uiteindelijk de opdrachtgever die beslist.”

Een minimumtarief voor zzp’ers?

“Uitbuiting en misbruik gaat vooral over te lage tarieven. Ik geloof niet in minimum tarieven voor zzp’ers want dat werkt oneerlijke concurrentie tussen zzp’ers en bureaus in de hand. Ik geloof echter wel in strenge wetgeving voor uurtarieven tot bijvoorbeeld 20 of 25 euro en dat daarboven een eigen verklaring van de zzp’er dat deze zelfstandig is en onder andere afziet van aanspraak op sociale voorzieningen en uitkeringen afdoende moet zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit een grote impuls zal geven aan de groei van zelfstandig ondernemerschap en daarmee afname van de werkloosheid.”

Lees verder