Nieuws

Bovib kiest voor duidelijkheid!

Sinds maandag 23 mei staat het vraagstuk zelfstandigen opnieuw bovenaan de politieke agenda met het uitkomen van het ambtelijke onderzoeksrapport ‘varianten kwalificatie arbeidsrelatie’. In dit onderzoek staan tien beleidsvarianten die uitkomst kunnen bieden uit de voortslepende discussie over de wet DBA. De Bovib heeft destijds ook input gegeven voor dit onderzoek en is met name blij dat het belang van het geven van duidelijkheid en zekerheid vooraf aan opdrachtgevers wordt onderstreept.

Het rapport toetst de tien beleidsvarianten aan verschillende criteria, waarvan één het belangrijkst is voor de Bovib: het criterium rechtszekerheid/duidelijkheid en bestendigheid. Dit criterium toetst de varianten op de bijdrage die het levert aan het vergroten van duidelijkheid en zekerheid vooraf voor zowel opdrachtnemers/werknemers als opdrachtgevers/werkgevers. Rob de Laat, voorzitter van de Bovib: “Nog steeds willen opdrachtgevers voldoen aan de wet. Zolang er geen hard beleidsbesluit komt met criteria waaruit opdrachtgevers kunnen afleiden dat ze niet kwaadwillend zijn, zullen zij niet direct geholpen zijn. Voor de Bovib geldt dat varianten waarbij deze duidelijkheid niet vooraf aan opdrachtgevers kan worden verstrekt, onwerkbaar zijn.”

Uit de analyse van de ambtelijke werkgroep blijkt dat er slechts vier varianten een positief effect hebben op het criterium rechtszekerheid/duidelijkheid en bestendigheid. De Bovib beoordeelt deze varianten dan ook als de enige werkbare alternatieven.

  • Variant B: Oordeel over de status van een arbeidsrelatie (OSA). Een instrument voor het bepalen van de status van een arbeidsrelatie (vergelijkbaar met de webmodule in Engeland) dat opdrachtgevers duidelijkheid en rechtszekerheid geeft over de kwalificatie van hun arbeidsrelaties
  • Variant D: Rechtsvermoeden voor het ontbreken van een dienstbetrekking. Een variant waarbij de door de Commissie Boot genoemde criteria dienen om een opdrachtgever rechtszekerheid te bieden over de vraag wanneer in ieder geval geen sprake is van een dienstbetrekking. Bij een bepaald tarief, een bepaalde duur en wanneer geen kernactiviteiten worden verricht, wordt men geacht niet onder gezag te werken en dus buiten dienstbetrekking.
  • Variant H: Opt-out van de loonheffingen en de werknemersverzekeringen. Een opt-out uit dienstbetrekking voor de bovenkant van de arbeidsmarkt op basis van de binaire criteria duur en tarief. De maatregel kan bijdragen aan de rechtszekerheid. Partijen die niet als werknemer/verzekerde willen worden aangemerkt, en twijfelen over de aard van de arbeidsrelatie kunnen afspreken dat ze gebruik maken van de opt-out voor zover er sprake is van een arbeidsovereenkomst.
  • Variant I: Ondernemersverklaring. Een ondernemersverklaring voor een selectieve groep opdrachtnemers die op basis van een aantal strikte criteria vrijwel zeker ondernemer is. Opdrachtgevers van opdrachtnemers met een ondernemersverklaring worden gevrijwaard van de loonheffing en werknemersverzekeringen.

De Bovib spreekt de voorkeur uit om de discussie verder voort te zetten aan de hand van deze vier beleidsvarianten. “De Bovib heeft input gegeven voor dit onderzoek en wil ook betrokken blijven bij de verdere behandeling van, en besluitvorming over, dit onderzoek. Als daarmee op korte termijn duidelijkheid kan worden gegeven aan opdrachtgevers en zelfstandigen, leveren wij daar graag een constructieve bijdrage aan”, aldus Rob de Laat. De Bovib spreekt de hoop en verwachting uit dat dit signaal wordt opgepikt door de politiek dat op 29 juni in de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg spreekt over dit onderzoek.

Dat er snel iets moet gebeuren wordt extra benadrukt door het recente besluit van staatssecretaris Wiebes om de handhaving tot 1 juli 2018 verder op te schorten. Door het besluit ontstaat er eerder minder dan meer duidelijkheid en het speelt opportunistische opdrachtgevers, opdrachtnemers en intermediairs in de kaart. Het zich begeven in het grijze gebied wordt vooralsnog beloond. Opdrachtgevers willen immers definitief weten waar ze aan toe zijn en zijn niet gediend bij een tijdelijke gedoogconstructie. Duidelijkheid op de arbeids- en inhuurmarkt is geboden!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rob de Laat, rob.delaat@staffingms.com, 06-51411045

Lees verder

Rapport varianten kwalificatie arbeidsrelatie

Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (d.d. 22 mei 2017):

Geachte Voorzitter,

In de tweede voortgangsrapportage over de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft het kabinet toegezegd te onderzoeken hoe aan de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ een concretere of andere invulling kan worden gegeven om deze beter te laten aansluiten bij het huidige maatschappelijk beeld van een arbeidsrelatie.

Hierbij zend ik u mede namens de staatssecretaris van Financiën het ambtelijke Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie.
Zoals aangegeven door de staatssecretaris van Financiën in de derde voortgangsrapportage Wet DBA is het vervolg in het DBA-dossier afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Lees verder

Persbericht

Persbericht: Bovib roept op om te komen tot een Taskforce Zelfstandigen en gaat met Bovib keurmerk wildgroei op interim markt tegen.

Nieuwegein, 9 maart 2017. Tijdens het Bovib Jaarcongres 2017 is het eerste Bovib keurmerk overhandigd aan Het Flexhuis. Daarnaast heeft de Bovib een oproep gedaan tot het inrichten van een Taskforce Zelfstandigen waarin marktpartijen gezamenlijk de politiek handvatten bieden voor verbetering van de positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt.

Bovib keurmerk zorgt voor kwaliteit én risicobeperking
Tijdens de jaarbijeenkomst van de Bovib werd het eerste keurmerk uitgereikt aan Het Flexhuis. Vanuit de Bovib is een sterke behoefte gesignaleerd aan een keurmerk dat toetst en toeziet op wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en risicobeperking op financieel en fiscaal gebied passend bij de dienstverleningsvormen binnen de Bovib. Dit is het Bovib keurmerk geworden. Voor dit keurmerk is een raamwerk ontwikkeld dat gebaseerd is op de kernwaarden van de gedragscode van de Bovib: integriteit, financiële betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit. Daarnaast bestaat dit raamwerk uit een toetsingskader dat kijkt naar de wettelijke NEN en ISO 9001 verplichtingen. Aan de hand van dit raamwerk wordt bepaald of partijen voldoen aan de eisen van het Bovib keurmerk. Frederieke Schmidt Crans: ‘wat ons betreft is dit een belangrijke stap voor onze branche. Het onderstreept namelijk onze professionaliteit. Wij zijn dan ook heel blij dat wij als eerste dit keurmerk in ontvangst kunnen nemen’.

Taskforce Zelfstandigen geeft politiek en overheid concrete handvatten ten aanzien van de positie zelfstandige in de arbeidsmarkt
Rob de Laat, voorzitter van de Bovib kondigde op 9 maart ook aan dat de Bovib het initiatief neemt om samen met andere betrokken stakeholders na te denken over de positie van de zelfstandige in de arbeidsmarkt. Rob de Laat: ‘wij hebben de ambitie om de politiek concrete handvatten aan te bieden die moeten leiden tot werkbare oplossingen en heldere kaders. Onder andere door gezamenlijk een roadmap op te stellen die richting geeft aan de vervolgenstappen die genomen moeten worden om tot een verankering van de zelfstandige in de (arbeids-)wetgeving te komen.’

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die sinds mei van afgelopen jaar in werking is getreden, heeft veel stof doen opwaaien en heeft geleid tot veel onzekerheid bij opdrachtgevers die werken met zelfstandigen. Sinds de opschorting van de handhaving van deze wet in november, zijn er geen maatregelen meer genomen en heeft het debat inhoudelijk stilgelegen. Intussen bieden de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen geen écht zicht op werkbare alternatieven. Partijen reppen wél over het verkleinen van de kloof tussen vast en flex, maar bieden geen concrete oplossingen. De positie van de zelfstandige blijft onduidelijk en dreigt weer kind van de rekening te worden. Er moet nu een nieuwe push gegeven worden om de positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt te verhelderen. De Bovib roept partijen in het veld op zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Bovib
De Bovib is een branchevereniging voor onafhankelijke en kwalitatief zich onderscheidende inhuur-intermediairs. Deze vereniging is in 2014 opgericht om de maatschappelijke en economische waarde van de branche uit te dragen en om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen rondom flexibele arbeid. De Bovib optimaliseert de werking van vraag en aanbod tussen leveranciers van externe inhuur en inleners van externe inhuur. De leden vinden het belangrijk dat de jaarlijks groeiende behoefte aan flexibiliteit in Nederland effectief en efficiënt wordt vormgegeven door bedrijven die dit aantoonbaar professioneel en gedegen organiseren. Zij zien flexibele arbeid als een belangrijke steunpilaar voor de modernisering van de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. De Bovib vertegenwoordigt een economisch belang van meer dan 4 miljard euro in Nederland. Jaarlijks verschaffen de leden aan vele tienduizenden mensen werk, als bemiddelaar of als werkgever (www.bovib.nl).

Het Flexhuis
Het Flexhuis is een onafhankelijke managed service provider voor ziekenhuis- en zorginstellingen. Zij ondersteunen en adviseren organisaties bij het optimaal inrichten van zowel de interne als externe flexibiliteit en nemen daarbij de regierol over het inhuurproces. Centraal hierbij staat het terugdringen van de risico’s en de kosten van flexibel personeel, met behoud van kwaliteit en continuïteit. Het Flexhuis staat daarnaast garant voor het rechtmatig inzetten van het flexibel personeel.

(www.hetflexhuis.nl)


Noot voor de redactie:
Meer informatie over de Bovib en de Taskforce Zelfstandigen
Rob de Laat
E: rob.delaat@staffingms.com
M: 06-51 41 10 45

Rick Schevers
E: rick.schevers@onestopsourcing.nl
M: 06-12 55 72 56

Meer informatie over het Bovib Keurmerk:
Robert Wils
E: rwils@nl.source.eu
M: 06-55 36 61 96

Meer informatie over Het Flexhuis
Frederieke Schmidt Crans
E: f.schmidtcrans@hetflexhuis.nl
M: 06-24 26 37 38

Beeldmateriaal op aanvraag beschikbaar:
– Logo keurmerk
– Foto ondertekening eerste keurmerk
– Fotomoment uitreiking eerste keurmerk

Lees verder

Bovib jaarcongres 2017

Bovib organiseert Jaarcongres 2017: debat over de toekomst van de arbeidsmarkt

De Bovib heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet om voor opdrachtgevers en zelfstandigen in het algemeen kaders te creëren om flexibel te kunnen werken. In aanloop naar de verkiezingen spreken we over de stappen die reeds genomen zijn en richten we een blik op de toekomst.

Op donderdag 9 maart spreekt dagvoorzitter Anouschka Laheij over de ontwikkelingen op de flexibele arbeidsmarkt met o.a. Bovib voorzitter Rob de Laat en RTL-Z commentator, econoom en journalist Mathijs Bouman. Ook gaat zij samen met Tweede Kamerleden, opdrachtgevers en zelfstandigen in debat over hun visie op de toekomst van de arbeidsmarkt-inzet voor de komende jaren.

Daarnaast lanceren we op deze dag het Bovib Keurmerk. Middels dit kenmerk dat toetst en toeziet op de wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en risicobeperking op financieel en fiscaal niveau borgen de Bovib leden de kwaliteit van hun dienstverlening.

Voor meer informatie neemt u contact op met Sabine Nuijten (congresmanager) via s.nuijten@dr2.nl.

   

Lees verder

Persbericht: Belastingdienst keurt modelovereenkomst Bovib goed

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst van de Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) positief beoordeeld. Dat is goed nieuws voor de leden van de Bovib, maar met name voor opdrachtgevers en zelfstandigen: zolang zij conform deze overeenkomst werken kunnen zij ‘veilig’ via een intermediair aan de slag en hoeven zij zich geen zorgen te maken over (na)-heffingen van de Belastingdienst.

De invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in mei van dit jaar zorgt ervoor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie. Door te werken met modelovereenkomsten kan hier invulling aan worden gegeven. Het oorspronkelijke doel van de modelovereenkomsten is dat de Belastingdienst daarmee vooraf zekerheid kan bieden aan opdrachtgevers dat ze met zelfstandigen mogen werken. De Bovib heeft echter aanwijzingen dat sinds de invoering van deze wet 100.000 opdrachten niet zijn ingevuld door zelfstandigen en hier lijkt nog geen verandering in te komen sinds staatssecretaris Wiebes de handhaving van de wet heeft opgeschort. Dit laat onverlet dat de leden van de Bovib zich aan de wet willen houden. De huidige gedoogconstructie brengt hier geen verandering in. Rob de Laat, voorzitter van de Bovib: “Er heerst nog steeds veel onzekerheid bij opdrachtgevers over de huidige gedoogsituatie. Niemand weet op dit moment waar hij aan toe is. Opdrachtgevers willen zekerheid dat ze zich aan de wet houden en de Bovib geeft hier namens hen gehoor aan met deze modelovereenkomst. De Bovib heeft altijd een constructieve houding aangenomen in het DBA-debat en hoewel wij pleiten voor een moratorium van twee jaar om de tijd te nemen om echt te werken aan een rechtvaardige arbeidsmarkt met een wettelijke verankering van de zelfstandige, zullen wij ons altijd voor onze opdrachtgevers inzetten om hen zekerheid te bieden dat ze voldoen aan de wet.”

De modelovereenkomst is bedoeld voor situaties van tussenkomst en wordt beschikbaar gesteld aan alle Bovib-leden. De Belastingdienst geeft in de begeleidende brief aan dat het werken volgens deze modelovereenkomst naar hun mening leidt tot werken buiten dienstbetrekking. Het verschil daarbij ten opzichte van reeds eerder goedgekeurde modelovereenkomst voor tussenkomst is dat bij de Bovib-modelovereenkomst een tweede overeenkomst met de klant hoort. Hierdoor bestaat er duidelijkheid in de gehele keten. Daarnaast zijn begrippen als “gezagsverhouding” en “persoonlijke arbeid” gedefinieerd en is het vage begrip “gebruikelijke duur”, als opgenomen in de algemene modelovereenkomst voor tussenkomst, in de Bovib overeenkomst niet opgenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rick Schevers via, pr@bovib.nl, 06-12557256.

Lees verder

Bovib pleit voor werkbare wet

De brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) is positief over het besluit van staatssecretaris Wiebes om de implementatie van de wet DBA tot zeker 1 januari 2018 op te schorten, maar constateert tegelijk dat er onzekerheid blijft bestaan als er geen daadwerkelijke wijzigingen plaatsvinden.

Bovib is van mening dat de volgende oplossingen op de korte termijn zekerheid bieden:

  1. Respecteer de keuzes van de zelfstandigen en opdrachtgevers. Laat opdrachtnemers door een wilsverklaring vastleggen dat hij/ zij zelfstandig wil zijn en beschouw hem dan ook zodanig. Hetzelfde geldt voor opdrachtgevers: laat hen verklaren dat er uitdrukkelijk geen sprake is van (de wens om te komen tot) werken in dienstbetrekking.
  2. Formaliseer (en controleer) de keuze, door inschrijving in de Kamer van Koophandel en stel een BTW nummer vast.
  3. Bepaal een tarief grens. Zorg dat dit overeengekomen tarief voldoende is om daadwerkelijk als zelfstandige te kunnen functioneren. De wet kan streng gehandhaafd worden onder dit vastgestelde normtarief.

Nederland telt bijna 1 miljoen zelfstandigen en de totale flexmarkt kent een omzet van bijna 40 miljard euro, 5 miljard euro hiervan wordt omgezet door leden van de Bovib. De gemiddelde opdrachtwaarde per zzp-inzet bedraagt bij de leden van de Bovib € 83.000 met een gemiddelde looptijd van ongeveer negen maanden. De Bovib bedient dus met name de bovenkant van de markt.

De gevolgen van de huidige wet DBA
De belangrijke rol die zelfstandigen spelen in onze economie en de arbeidsmarkt lijkt miskend te worden door de overheid. In het bijzonder door de Wet DBA, die het voor opdrachtgevers erg onaantrekkelijk maakt om zelfstandigen projecten te laten uitvoeren. Wij hebben aanwijzingen dat sinds de invoering van deze wet 150.000 opdrachten niet zijn ingevuld door zelfstandigen en hier lijkt nog geen verandering in te komen door de opschorting van de wet. Uit recent onderzoek dat in opdracht van de Bovib door TNS/NIPO is uitgevoerd, blijkt dat veel opdrachtgevers (90%) en zelfstandigen (87%) aangeven aan dat ze onzeker zijn over de gevolgen van de wet DBA en nog nauwelijks werken met de modelovereenkomsten. Intermediairs daarentegen werken in meerderheid (67%) al wel met een modelovereenkomst en vervullen daarmee, zo blijkt, een cruciale rol bij het implementeren van de wetgeving en het gebruik van de modelovereenkomst. Onze leden ervaren echter in groten getale (87%) knelpunten en voelen zich op veel van deze knelpunten niet gehoord door de Belastingdienst.

Bestrijding uitbuiting en misbruik
In de ogen van de Bovib is het doel van de wet DBA het bestrijden van uitbuiting en misbruik. Dit is vervolgens onder de noemer schijnzelfstandigheid een eigen leven gaan leiden, want schijnzelfstandigheid kent geen heldere definitie. Het gevaar dreigt nu dat veel zelfstandigen via andere afgedwongen constructies aan opdrachtgevers worden aangeboden. Hiermee schiet de wet zijn oorspronkelijk doel helemaal voorbij. Als we uitbuiting en misbruik als uitgangspunt nemen voor de beoordeling door de Belastingdienst, dan zou de handhaving gericht moeten zijn op situaties waar zelfstandigen duidelijk de benadeeldepartij zijn. Vrije wil en gezond tarief zijn volgens de Bovib hiervoor uitstekend geschikt als kaders voor eerlijke en effectieve handhaving.

Heldere definities nodig
Het is des te meer duidelijk dat het ontbreken van een heldere definitie over de begrippen
zelfstandigheid en ondernemerschap zich nu echt begint te wreken. De arbeidswetgeving
sluit hierdoor onvoldoende aan bij de realiteit van de arbeidsmarkt. Hier moet op de
langere termijn een oplossing voor komen en de Bovib werkt hier graag aan mee!

Meer informatie
Rob de Laat – Voorzitter bestuur Bovib – 06-51411045 rob.delaat@staffingms.com
Rick Schevers – werkgroep Public Affairs en PR, Bovib – 06-12557256 rick.schevers@onestopsourcing.nl

Position paper Bovib – RTG

Lees verder

Kabinet neemt meer tijd voor de invoering van de wet DBA

Het kabinet neemt meer tijd voor de invoering van de wet DBA. De wet geldt wel maar er wordt niet gehandhaafd.

Daarmee wordt het dus een opdracht voor het nieuwe kabinet. De wet was bedoeld om schijnzelfstandigheid bij zzp’ers tegen te gaan, maar zorgt tot nu toe vooral voor onrust, zowel bij zzp’ers als bij werkgevers.

Oude regels
Staatssecretaris van Financiën Wiebes: ‘Er komen mensen niet aan het werk die wel zelfstandige zijn. Verder zien we dat de regels die gelden, die eigenlijk al meer dan honderd jaar oud zijn, niet meer zo bij de arbeidsmarkt van vandaag passen.’

Er wordt daarom gewacht op een nieuwe definitie in het arbeidsrecht over wat nou precies een zelfstandige is. ‘We willen weer even terug naar de bron’, zegt Wiebes. ‘Daar even goed over nadenken en tot die tijd doen we even geen handhaving.’

Handhaving
Deze opschorting van handhaving duurt in ieder geval tot 1 januari 2018, maar kan mogelijk langer duren, zegt Wiebes: ‘Het is belangrijk om eerst de knelpunten op te lossen. Pas daarna gaan we weer aan de gang met de handhaving.’

Kamerbrief-tweede-voortgangsrapportage-wet-dba.

Bron: BNR

Lees verder