Nieuws

Onduidelijkheid op arbeidsmarkt geeft platformbedrijven (Uber en Deliveroo) vrije hand

Platformbedrijven zoals Uber en Deliveroo doen hun intrede in Nederland. Daarmee staat het kabinet Rutte III voor een nieuwe uitdaging. Jurrien Koops, directeur van ABU, roept het kabinet op om duidelijke rechten en plichten op te tuigen voor platformbedrijven en platformwerkers, zo meldt het FD. Koops deed dit als voorschot op een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de zogenaamde platformeconomie. Bovib, brancheorganisatie voor intermediairs en brokers, onderschrijft nogmaals het belang van duidelijke juridische kaders.

Lees verder

Uitnodiging kennissessie 1 november

Als vereniging en branche-organisatie voor onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland ziet de Bovib flexibele arbeid als een belangrijke steunpilaar voor de modernisering van de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. Op woensdag 1 november 2017 organiseren wij een kennissessie.

Tijdens deze kennissessie praten experts Boris Emmerig, Jeroen van Puijenbroek en Rob de Laat u bij over de impact van Rutte III, de wijzigingen in wet DBA, wet TOLB, wet op de privacy (GDPR) en het Bovib keurmerk.

Programma
09:30 – 10:00 | Ontvangst
10:00 – 12:30 | Kennissessie
12:30 – 13:00 | Lunch

Inhoud kennissessie
Impact van Rutte III
Wijzigingen wet DBA
Wet betaaltermijnen (Wet TOLB)
Het Bovib keurmerk
Wet op de privacy (GDPR)

Sprekers
Boris Emmerig | Advocaat en belastingadviseur
Jeroen van Puijenbroek | Data Protection & Information Security Expert en Directeur van PrivacySolutions4U
Rob de Laat | Voorzitter BOVIB

Locatie
ABN AMRO Hoofdkantoor, Adres Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam
Vanwege beperkte parkeergelegenheid bij de ABN AMRO verzoeken wij u te parkeren in een van de omringende parkeergarages.

Kosten
De kosten voor niet-leden bedraagt per organisatie €175,-. Bij aanmelding zult u een factuur ontvangen. Indien uw organisatie lid wordt van de Bovib zal het bedrag met de contributie verrekend worden.

Aanmelden
U bent van harte welkom om u aan te melden voor deze kennissessie. Dit kunt u doen door uzelf en eventuele collega’s aan te melden via info@bovib.nl. We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op woensdag 1 november 2017 te Amsterdam.

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep PR
Arno Pronk
0653953820

Lees verder

FD: Bedrijf sneller aangepakt bij foute inzet ZZp-er

Als Bovib hebben zijn wij ook na goedkeuring van onze modelovereenkomst voor inzet van zzp-ers juist in gesprek gebleven moet de belastingdienst. De goedkeuring was een belangrijke stap, maar er is in onze ogen meer duidelijkheid mogelijk. Voor ons als intermediairs zijn niet alleen de overeenkomst en werkwijze tussen zzp-er en intermediair van belang, ook de handelswijze van de klant en de gehanteerde overeenkomst tussen intermediair en klant hebben grote invloed op de beoordeling van de mogelijke arbeidsrelatie. Daarom hebben wij ook de overeenkomst tussen intermediair en opdrachtgever samen met de belastingdienst tegen het licht gehouden. Na ruim een jaar van gesprekken met de belastingdienst kunnen Bovib leden hun opdrachtgevers nu volstrekte helderheid bieden bij inzet van zzp-ers op basis van tussenkomst.

Lees verder

Bovib kiest ook voor duidelijkheid in de relatie tussen klant en intermediair

Eind vorig jaar is de unieke Bovib modelovereenkomst tussen ZZP’er en intermediair goedgekeurd door de belastingdienst. Uniek, omdat de Bovib overeenkomst duidelijkheid geeft over het ondernemerschap van de ZZP’er. Die duidelijkheid wil Bovib ook in de relatie tussen cliënt en intermediair.

Over de voorgelegde overeenkomst tussen cliënt en intermediair vindt zeer binnenkort overleg met de belastingdienst plaats. In dat overleg zal ook worden gesproken over hoe de intermediair erop kan toezien dat er in de praktijk conform beide overeenkomsten wordt gewerkt, de zogenaamde beheersmaatregelen. De drie-eenheid van beide overeenkomsten en de beheersmaatregelen leidt tot helderheid over de vraag wanneer buiten dienstbetrekking kan worden gewerkt in intermediaire relaties.

Wij hopen snel met nieuws te kunnen komen over hoe wij deze duidelijkheid kunnen bieden.

Lees verder

Bovib kiest voor duidelijkheid!

Sinds maandag 23 mei staat het vraagstuk zelfstandigen opnieuw bovenaan de politieke agenda met het uitkomen van het ambtelijke onderzoeksrapport ‘varianten kwalificatie arbeidsrelatie’. In dit onderzoek staan tien beleidsvarianten die uitkomst kunnen bieden uit de voortslepende discussie over de wet DBA. De Bovib heeft destijds ook input gegeven voor dit onderzoek en is met name blij dat het belang van het geven van duidelijkheid en zekerheid vooraf aan opdrachtgevers wordt onderstreept.

Het rapport toetst de tien beleidsvarianten aan verschillende criteria, waarvan één het belangrijkst is voor de Bovib: het criterium rechtszekerheid/duidelijkheid en bestendigheid. Dit criterium toetst de varianten op de bijdrage die het levert aan het vergroten van duidelijkheid en zekerheid vooraf voor zowel opdrachtnemers/werknemers als opdrachtgevers/werkgevers. Rob de Laat, voorzitter van de Bovib: “Nog steeds willen opdrachtgevers voldoen aan de wet. Zolang er geen hard beleidsbesluit komt met criteria waaruit opdrachtgevers kunnen afleiden dat ze niet kwaadwillend zijn, zullen zij niet direct geholpen zijn. Voor de Bovib geldt dat varianten waarbij deze duidelijkheid niet vooraf aan opdrachtgevers kan worden verstrekt, onwerkbaar zijn.”

Uit de analyse van de ambtelijke werkgroep blijkt dat er slechts vier varianten een positief effect hebben op het criterium rechtszekerheid/duidelijkheid en bestendigheid. De Bovib beoordeelt deze varianten dan ook als de enige werkbare alternatieven.

  • Variant B: Oordeel over de status van een arbeidsrelatie (OSA). Een instrument voor het bepalen van de status van een arbeidsrelatie (vergelijkbaar met de webmodule in Engeland) dat opdrachtgevers duidelijkheid en rechtszekerheid geeft over de kwalificatie van hun arbeidsrelaties
  • Variant D: Rechtsvermoeden voor het ontbreken van een dienstbetrekking. Een variant waarbij de door de Commissie Boot genoemde criteria dienen om een opdrachtgever rechtszekerheid te bieden over de vraag wanneer in ieder geval geen sprake is van een dienstbetrekking. Bij een bepaald tarief, een bepaalde duur en wanneer geen kernactiviteiten worden verricht, wordt men geacht niet onder gezag te werken en dus buiten dienstbetrekking.
  • Variant H: Opt-out van de loonheffingen en de werknemersverzekeringen. Een opt-out uit dienstbetrekking voor de bovenkant van de arbeidsmarkt op basis van de binaire criteria duur en tarief. De maatregel kan bijdragen aan de rechtszekerheid. Partijen die niet als werknemer/verzekerde willen worden aangemerkt, en twijfelen over de aard van de arbeidsrelatie kunnen afspreken dat ze gebruik maken van de opt-out voor zover er sprake is van een arbeidsovereenkomst.
  • Variant I: Ondernemersverklaring. Een ondernemersverklaring voor een selectieve groep opdrachtnemers die op basis van een aantal strikte criteria vrijwel zeker ondernemer is. Opdrachtgevers van opdrachtnemers met een ondernemersverklaring worden gevrijwaard van de loonheffing en werknemersverzekeringen.

De Bovib spreekt de voorkeur uit om de discussie verder voort te zetten aan de hand van deze vier beleidsvarianten. “De Bovib heeft input gegeven voor dit onderzoek en wil ook betrokken blijven bij de verdere behandeling van, en besluitvorming over, dit onderzoek. Als daarmee op korte termijn duidelijkheid kan worden gegeven aan opdrachtgevers en zelfstandigen, leveren wij daar graag een constructieve bijdrage aan”, aldus Rob de Laat. De Bovib spreekt de hoop en verwachting uit dat dit signaal wordt opgepikt door de politiek dat op 29 juni in de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg spreekt over dit onderzoek.

Dat er snel iets moet gebeuren wordt extra benadrukt door het recente besluit van staatssecretaris Wiebes om de handhaving tot 1 juli 2018 verder op te schorten. Door het besluit ontstaat er eerder minder dan meer duidelijkheid en het speelt opportunistische opdrachtgevers, opdrachtnemers en intermediairs in de kaart. Het zich begeven in het grijze gebied wordt vooralsnog beloond. Opdrachtgevers willen immers definitief weten waar ze aan toe zijn en zijn niet gediend bij een tijdelijke gedoogconstructie. Duidelijkheid op de arbeids- en inhuurmarkt is geboden!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rob de Laat, rob.delaat@staffingms.com, 06-51411045

Lees verder

Rapport varianten kwalificatie arbeidsrelatie

Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (d.d. 22 mei 2017):

Geachte Voorzitter,

In de tweede voortgangsrapportage over de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft het kabinet toegezegd te onderzoeken hoe aan de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ een concretere of andere invulling kan worden gegeven om deze beter te laten aansluiten bij het huidige maatschappelijk beeld van een arbeidsrelatie.

Hierbij zend ik u mede namens de staatssecretaris van Financiën het ambtelijke Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie.
Zoals aangegeven door de staatssecretaris van Financiën in de derde voortgangsrapportage Wet DBA is het vervolg in het DBA-dossier afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Lees verder

Persbericht

Persbericht: Bovib roept op om te komen tot een Taskforce Zelfstandigen en gaat met Bovib keurmerk wildgroei op interim markt tegen.

Nieuwegein, 9 maart 2017. Tijdens het Bovib Jaarcongres 2017 is het eerste Bovib keurmerk overhandigd aan Het Flexhuis. Daarnaast heeft de Bovib een oproep gedaan tot het inrichten van een Taskforce Zelfstandigen waarin marktpartijen gezamenlijk de politiek handvatten bieden voor verbetering van de positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt.

Bovib keurmerk zorgt voor kwaliteit én risicobeperking
Tijdens de jaarbijeenkomst van de Bovib werd het eerste keurmerk uitgereikt aan Het Flexhuis. Vanuit de Bovib is een sterke behoefte gesignaleerd aan een keurmerk dat toetst en toeziet op wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en risicobeperking op financieel en fiscaal gebied passend bij de dienstverleningsvormen binnen de Bovib. Dit is het Bovib keurmerk geworden. Voor dit keurmerk is een raamwerk ontwikkeld dat gebaseerd is op de kernwaarden van de gedragscode van de Bovib: integriteit, financiële betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit. Daarnaast bestaat dit raamwerk uit een toetsingskader dat kijkt naar de wettelijke NEN en ISO 9001 verplichtingen. Aan de hand van dit raamwerk wordt bepaald of partijen voldoen aan de eisen van het Bovib keurmerk. Frederieke Schmidt Crans: ‘wat ons betreft is dit een belangrijke stap voor onze branche. Het onderstreept namelijk onze professionaliteit. Wij zijn dan ook heel blij dat wij als eerste dit keurmerk in ontvangst kunnen nemen’.

Taskforce Zelfstandigen geeft politiek en overheid concrete handvatten ten aanzien van de positie zelfstandige in de arbeidsmarkt
Rob de Laat, voorzitter van de Bovib kondigde op 9 maart ook aan dat de Bovib het initiatief neemt om samen met andere betrokken stakeholders na te denken over de positie van de zelfstandige in de arbeidsmarkt. Rob de Laat: ‘wij hebben de ambitie om de politiek concrete handvatten aan te bieden die moeten leiden tot werkbare oplossingen en heldere kaders. Onder andere door gezamenlijk een roadmap op te stellen die richting geeft aan de vervolgenstappen die genomen moeten worden om tot een verankering van de zelfstandige in de (arbeids-)wetgeving te komen.’

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die sinds mei van afgelopen jaar in werking is getreden, heeft veel stof doen opwaaien en heeft geleid tot veel onzekerheid bij opdrachtgevers die werken met zelfstandigen. Sinds de opschorting van de handhaving van deze wet in november, zijn er geen maatregelen meer genomen en heeft het debat inhoudelijk stilgelegen. Intussen bieden de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen geen écht zicht op werkbare alternatieven. Partijen reppen wél over het verkleinen van de kloof tussen vast en flex, maar bieden geen concrete oplossingen. De positie van de zelfstandige blijft onduidelijk en dreigt weer kind van de rekening te worden. Er moet nu een nieuwe push gegeven worden om de positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt te verhelderen. De Bovib roept partijen in het veld op zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Bovib
De Bovib is een branchevereniging voor onafhankelijke en kwalitatief zich onderscheidende inhuur-intermediairs. Deze vereniging is in 2014 opgericht om de maatschappelijke en economische waarde van de branche uit te dragen en om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen rondom flexibele arbeid. De Bovib optimaliseert de werking van vraag en aanbod tussen leveranciers van externe inhuur en inleners van externe inhuur. De leden vinden het belangrijk dat de jaarlijks groeiende behoefte aan flexibiliteit in Nederland effectief en efficiënt wordt vormgegeven door bedrijven die dit aantoonbaar professioneel en gedegen organiseren. Zij zien flexibele arbeid als een belangrijke steunpilaar voor de modernisering van de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. De Bovib vertegenwoordigt een economisch belang van meer dan 4 miljard euro in Nederland. Jaarlijks verschaffen de leden aan vele tienduizenden mensen werk, als bemiddelaar of als werkgever (www.bovib.nl).

Het Flexhuis
Het Flexhuis is een onafhankelijke managed service provider voor ziekenhuis- en zorginstellingen. Zij ondersteunen en adviseren organisaties bij het optimaal inrichten van zowel de interne als externe flexibiliteit en nemen daarbij de regierol over het inhuurproces. Centraal hierbij staat het terugdringen van de risico’s en de kosten van flexibel personeel, met behoud van kwaliteit en continuïteit. Het Flexhuis staat daarnaast garant voor het rechtmatig inzetten van het flexibel personeel.

(www.hetflexhuis.nl)


Noot voor de redactie:
Meer informatie over de Bovib en de Taskforce Zelfstandigen
Rob de Laat
E: rob.delaat@staffingms.com
M: 06-51 41 10 45

Rick Schevers
E: rick.schevers@onestopsourcing.nl
M: 06-12 55 72 56

Meer informatie over het Bovib Keurmerk:
Robert Wils
E: rwils@nl.source.eu
M: 06-55 36 61 96

Meer informatie over Het Flexhuis
Frederieke Schmidt Crans
E: f.schmidtcrans@hetflexhuis.nl
M: 06-24 26 37 38

Beeldmateriaal op aanvraag beschikbaar:
– Logo keurmerk
– Foto ondertekening eerste keurmerk
– Fotomoment uitreiking eerste keurmerk

Lees verder