Bovib Position Paper: Bovib wenst duidelijkheid en een consistent beleid op de arbeidsmarkt

De Bovib wenst duidelijkheid op de arbeidsmarkt van flexkrachten. Dat is in het belang van alle spelers op de arbeidsmarkt (e.i. opdrachtgevers, zelfstandigen, etc.) en goed voor de Nederlandse economie. Door heldere wet- en regelgeving en eenvoudige handhaving moeten excessen, zoals schijnzelfstandigheid en uitbuiting, op de arbeidsmarkt voorkomen worden.

De huidige onduidelijkheid die ontstaan is door invoering van de Wet DBA, verstoort de arbeidsmarkt en is een bedreiging voor de keuzemogelijkheid in (flexibele) arbeidsvormen die veel opdrachtgevers wensen te hebben, denk aan de inzet van zelfstandigen, payroll en detachering. Opdrachtgevers zijn c.q. blijken nu huiverig om te kiezen voor flexibele arbeid, dat terwijl juist de inzet van flexibele arbeidskrachten een belangrijke katalysator is voor economische groei.

Tarieven en criteria
Duidelijkheid creëer je door een heldere grens te hanteren waaronder en waarboven zekerheid wordt geboden aan zelfstandigen over hun positie. Dat er volgens het regeerakkoord een laag tarief komt om uitbuiting te voorkomen steunt de Bovib van harte. De Bovib staat voor het principe dat er nooit alleen geconcurreerd mag worden op arbeidsvoorwaarden.
Een ondergrens tarief dat dergelijke uitbuiting voorkomt draagt hieraan bij. Als Bovib menen wij dat de ondergrens zelfs nog iets omhoog zou moeten gaan naar een tarief van 25 euro. Daarmee verzeker je dat uitbuiting aan de onderkant van de markt vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. Ook een bovengrens, die wat de Bovib betreft naar 60 euro kan, draagt bij aan meer duidelijkheid en verwelkomen wij.

De Bovib heeft moeten constateren dat een aantal voorstellen in het regeerakkoord niet (altijd) de gewenste duidelijkheid biedt die nodig is voor rust op de arbeidsmarkt. Deze onduidelijkheid wordt voornamelijk geschapen door de toevoeging van moeilijk te beoordelen criteria als ‘duur’ en ‘(niet)-reguliere’ bedrijfsactiviteiten. De Bovib is van mening dat boven de tariefgrens van 60 euro de duur van een opdracht niet van invloed zou mogen zijn op de keuze voor zelfstandigheid. Door het criterium ‘duur’ los te laten wordt voorkomen dat er schimmige constructies worden opgezet door opdrachtgevers, creëer je duidelijkheid vooraf en wordt de handhaving vele malen eenvoudiger. Laat de eigen keuze van zelfstandigen centraal staan. Tevens maakt het regeerakkoord melding van reguliere en niet-reguliere bedrijfsactiviteiten. Dit criterium nodigt uit tot het trekken van triviale grenzen en schept verwarring in de uitwerking van dit begrip. De Bovib dringt er dan ook op aan om dit criterium los te laten.

Lees verder e/o download het hele Bovib Position Paper.

 

Delen:
Show Comments

Comments are closed.