Nieuws

Bovib pleit voor bevriezen inlenersaansprakelijkheid

Brancheorganisatie Bovib heeft staatssecretaris Vijlbrief om extra zekerheden gevraagd in verband met de uitstelregeling voor het betalen van belastingen. In zijn huidige vorm hebben uitzendbureaus en detacheerders vrijwel niets aan de uitstelregeling voor Belastingen.

Geld dat zo beschikbaar moet komen voor extra liquiditeit staat bevroren op geblokkeerde rekeningen. Daarom wil de Bovib graag dat dat de inlenersaansprakelijkheid tijdelijk opgeschort wordt. In ieder geval over dat deel van de belasting waarover uitstel wordt verleend.

Te verwachten valt dat uitzendbureaus en detacheerders uitstel zullen gaan aanvragen voor belastingen. Een mogelijkheid die het kabinet nu geeft als liquiditeitssteun. Maar omdat inleners gehouden zijn een deel van het factuurbedrag af te storten op een g-rekening levert deze maatregel maar weinig extra liquiditeit op.

Ingaan op verzoeken van uitzenders om nu geen geld op de g-rekening te storten, is niet verstandig zolang de inlenersaansprakelijkheid geldt. Goed om mee te denken met wensen van leveranciers, maar de inleners worden daarmee wel aansprakelijk wanneer belastingen niet afgedragen worden. En als uitstel wordt aangevraagd, dan neemt de belastingschuld flink toe en daarmee ook het risico.

Daarom hebben we hier aandacht voor gevraagd bij de staatssecretaris en Kamerleden. Een tijdelijk bevriezen van de inlenersaansprakelijkheid, in ieder geval over de extra belastingschuld die kan ontstaan door deze goed bedoelde kabinetsmaatregel, kan er voor zorgen dat de gewenste liquiditeit ontstaat.

Met die bevriezing wordt het tijdelijk mogelijk om als inlener niet te hoeven afstorten op de g-rekening. Dat kan natuurlijk in deze bijzondere tijden een uitkomst zijn voor uitzenders en detacheerders.

Lees verder

‘Dit is hét moment om als intermediair te laten zien waar je goed in bent’

“Het is bewonderenswaardig om te zien hoe Bovib-leden hun rol vervullen voor opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers tijdens deze coronacrisis. Dit is ook het moment om te laten zien waar je toegevoegde waarde in zit.”

Dat zegt Frederieke Schmidt Crans, voorzitter van de Bovib.

“Veel leden pakken gelukkig hun regiefunctie. Opdrachtgevers zitten met hun handen in het haar. Zij hebben van het ene op het andere moment geen werk voor uitzendkrachten en zzp’ers, maar ze weten ook dat zij hen straks weer heel hard nodig hebben.”

Vanuit Het Flexhuis is het ook voor haar nu alle hens aan dek. “In overleg met de opdrachtgever kijken we continu waar we moeten opschalen en afschalen. De vraag naar IC verpleegkundigen neemt toe, maar de inzet van OK assistenten neemt juist weer af. Als intermediaire partij zijn we heel druk bezig om mensen op andere plekken in te zetten voor een grote diversiteit aan functies. Hier maken we gebruik van ons hele netwerk. Daarnaast bewaken we goed de betaalstromen richting leveranciers en zzp’ers, niet onbelangrijk in deze tijd.”

We moeten het met elkaar doen en straks, na de crisis, ook weer met elkaar verder.

De intermediaire rol die de Bovib-leden hebben is op dit moment heel belangrijk, stelt Frederieke Schmidt Crans. “Wij moeten onze opdrachtgevers juist nu helpen bij het goed organiseren van de inhuur. En wij moeten de zzp’ers en bureaus die zwaar getroffen zijn door deze crisis bijstaan; zorgen dat zij zo min mogelijk uitval van uren hebben en zo weinig mogelijk omzetverlies lijden. Hier komen ook veel juridische zaken bij kijken. Wij dienen de belangen van alle partijen. Want we moeten het met elkaar doen en straks, na de crisis, ook weer met elkaar verder.”

Deze nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), die de regeling voor werktijdverkorting vervangt, helpt daarbij, denkt Frederieke Schmidt Crans. “Ik verwacht dat zowel uitzend- en detacheringsbureaus als opdrachtgevers baat kunnen hebben bij deze compensatiemaatregelen.”

Dit biedt mogelijkheden om samen tot oplossingen komen. “Stel dat er een urengarantie en doorbetalingsplicht geldt dan wordt die nu voor een deel gecompenseerd door de maatregelen van de overheid. Dit betekent dat een bureau ook deze compensatie kan doorvoeren daar waar een inlener een betaalverplichting heeft. Zo kunnen ze elkaar helpen.” Ook hierbij ziet Frederieke Schmidt Crans een belangrijke rol weggelegd voor de Bovib-leden. “Aan ons om de maatregelen goed te benutten en te managen om de schade voor alle partijen te beperken.”

Frederieke wil dan ook graag de Bovib-leden en alle collega’s in de flexbranche een hart onder de riem steken: “Blijf vooral doen wat je doet en waar je ook goed in bent. Dit is het moment om jouw toegevoegde waarde te tonen. Hier zijn we voor.”

Lees verder

Bovib FAQ over gevolgen corona crisis voor intermediairs en andere leveranciers van flexibele arbeid.

Hoe zit het met de rechten en plichten van de leverancier van flexibele arbeidskrachten, van de zzp-er en de intermediair, wanneer de opdrachtgever tijdelijk geen inzet wenst vanwege het coronacrisis die ons land in zijn greep houdt?

In deze FAQ geven we als Bovib antwoord op de meest gestelde vragen.

Veel opdrachtgevers zullen – zeker tot 6 april aanstaande – minder gebruik willen maken van de inzet van flexibele arbeidskrachten en zzp’ers. Omdat er geen mogelijkheid is tot thuiswerken, de deuren van de organisatie zullen sluiten of om economische redenen.  

Veel opdrachtgevers beroepen zich op overmacht. Zij zijn doorgaans ook niet gehouden de leverancier en zzp’er te blijven betalen, want ‘geen inzet, geen vergoeding’.

Leveranciers kunnen daarentegen wel gehouden zijn het loon door te betalen, bijvoorbeeld aan uitzend- en payrollwerknemers. Kan de leverancier deze kosten verhalen op de opdrachtgever of is dit het ondernemersrisico van de uitzend- en payrollwerkgever?

Deze vijf vragen en antwoorden bieden duidelijkheid.

1. Wanneer is er sprake van overmacht?

In de meeste in- en uitleenovereenkomsten zullen geen afspraken zijn gemaakt over overmacht (force majeure) die betrekking hebben op de ontstane situatie. In dat geval wordt teruggevallen op de wettelijke bepaling: ‘een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt’.

Omdat opdrachtgevers kort gezegd de verplichting hebben om te betalen en zzp’ers en leveranciers de verplichting hebben om arbeid te leveren, welke verplichtingen zij doorgaans nog best zullen kunnen nakomen, zal een beroep op overmacht van de opdrachtgever richting de leverancier en zzp’ers naar alle waarschijnlijkheid juridisch geen stand houden.

2. Wat betekent dit voor de leverancier die arbeidskrachten ter beschikking stelt?

Behoudens de situatie dat de leverancier een inhuurgarantie is overeengekomen met de opdrachtgever, betekent dit dat zij geen vergoeding ontvangen van de opdrachtgever wanneer er tijdelijk niet is gewerkt. In de meeste overeenkomsten staan bepalingen als: ‘alleen de uren die daadwerkelijk door de Leverancier zijn gewerkt voor de Klant in het kader van de Werkopdracht worden aan Leverancier vergoed’.
De leverancier kan echter wel een loondoorbetalingsverplichting hebben jegens haar payroll- en uitzendwerknemers. In fase A geldt gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst geen loondoorbetalingsverplichting tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In fase B is er altijd een loondoorbetalingsverplichting als het werk wegvalt. Het financiële risico komt dus te liggen bij de leverancier van flexibele arbeidskrachten.

Gelet op de aard van de contracten en vanuit de gedachte dat de leverancier werktijdverkorting (WTV) kan aanvragen komt dit ook niet vreemd of onredelijk voor. Overigens wordt deze WTV nu vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Een nieuw loket, hierover wordt binnenkort meer bekend.  

3. Wat betekent dit voor de zzp’er?

Een zzp’er ziet zich net als de leverancier geconfronteerd met het tijdelijk wegvallen van zijn inkomsten. Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd die specifiek gericht zijn op steun aan zzp’ers. De BBZ regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) wordt fors verruimd. Zelfstandigen die plots (vrijwel) zonder inkomen zitten, kunnen een inkomen op minimum niveau krijgen (een gift ipv een lening). De vermogenstoets of toets op het inkomen van de partner vervalt tijdelijk. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt binnenkort met meer informatie hierover. Voor zzp’ers geldt, net als voor andere ondernemers, ook de mogelijkheid tot uitstel van het betalen van (vrijwel alle vormen van) belastingen.

4. Hoe werkt dit met doorleencontracten via een intermediair?

De situatie is geheel gelijk. Een intermediair is jegens haar opdrachtgever de leverancier en jegens haar leverancier de opdrachtgever. Ook een intermediair kan zich derhalve jegens haar leveranciers niet op overmacht beroepen. Een intermediair is een partij in de keten die doorgaans de voorwaarden met de opdrachtgever 1-op-1 spiegelt naar de leverancier en ingeleende zzp-er.

5. Waar kunnen uitzend- en payrollwerknemers terecht voor doorbetaling van loon?

Bij hun werkgever. De werkgevers geldt dat de regeling voor werktijdverkorting (WVT) tijdelijk wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Anders dan de WTV gaat de NOW uit van omzetverlies: bij een verwacht omzetverlies 20% of meer kan bij UWV een tegemoetkoming in de totale loonkosten worden aangevraagd van maximaal 90%. Hoe het omzetverlies moet worden gemeten, en wat er precies onder loonkosten moet worden verstaan – vallen bijvoorbeeld ook de pensioenpremie en vakantiegeld daaronder? – is op dit moment nog niet bekend.

Wat wel duidelijk is, is dat het gaat om de loonsom van zowel vaste werknemers als werknemers met een flexibel contract (onder wie ook oproepkrachten). Ook uitzendbureaus kunnen voor de bij hen in dienst zijnde uitzendkrachten een beroep op de regeling doen. 

Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.

Zie deze website van het ministerie van Sociale Zaken voor meer informatie.

De brancheorganisatie voor inhuur-intermediair volgen we de actualiteiten rond dit onderwerp natuurlijk nauwgezet. Zodra daar aanleiding toe is zullen wij hier op onze website een update van dit overzicht publiceren.

Lees verder

Bovib ondertekent constructieve oplossing tegen schijnzelfstandigheid: ‘Beoordeel zzp’ers vanuit ondernemerschap’

Samen met zes andere veldpartijen presenteert Bovib maandag een alternatief plan voor de zzp-problematiek. Arno Pronk namens Bovib: “We geven hiermee een heel belangrijk signaal.”

De Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), de Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK), ONL voor Ondernemers, ZZP Nederland, Zelfstandigenbouw en SoloPartners (zzp’ers in de zorg) en Bovib presenteren een pamflet met een alternatieve oplossing tegen schijnzelfstandigheid. Wij willen dat zzp’ers beoordeeld worden vanuit ondernemerschap.

“Met dit voorstel opteren wij voor een nieuwe wijze van beoordelen van het werken als zelfstandig ondernemer. Wij verzoeken af te zien van voorgenomen handhaving in bepaalde sectoren, op huidige, voor betrokkenen onduidelijke, wetgeving.”

Dit pamflet hebben wij woensdag verstuurd aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). We hebben de minister gevraagd of wij het plan aanstaande maandag mogen presteren. Dat doen we dan tijdens het werkveldoverleg over de webmodule in Den Haag.

Wij zijn tegen schijnzelfstandigheid, maar willen ook dat wetgeving de echte zelfstandig ondernemer niet in de weg zit. Tot nu toe is werknemerschap steeds het uitgangspunt bij de beoordeling van een arbeidsrelatie. Wij willen dat omkeren: beoordeel zzp’ers vanuit het ondernemerschap.

Wij staan voor:

  1. Ruimte voor bewust gekozen ondernemerschap
  2. Een webmodule gebaseerd op toetsen van ondernemerschap
  3. Continuïteit van inkomen
  4. Bescherming onderkant arbeidsmarkt en voorkomen gedwongen ondernemerschap

Lees hier het volledige pamflet.

Op ZiPconomy reageert Arno Pronk reageert namens Bovib op het initiatief. Hij zegt: “Het is een plan op hoofdlijnen waar wij het met zeven partijen over eens zijn. Volgens mij geven we hier een heel belangrijk signaal mee af. We willen als marktpartijen allemaal hetzelfde: beoordeel de arbeidsrelatie van zzp’ers vanuit ondernemerschap, niet vanuit werknemerschap.”

Hij is benieuwd naar de reactie van de minister. “Hij vroeg ons om met alternatieven te komen. Dat hebben we gedaan. Legt hij het naast zich neer, of gaat hij ermee aan de slag?”

Lees verder