Nieuws

Overleg op ministerie SZW bij Minister Koolmees en Staatssecretaris Snel

Maandag 9 april had de Bovib een constructief gesprek met minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris Snel (Financiën) over de oplossing voor de Wet DBA en de zzp-problematiek. Aanleiding van het gesprek was de kick-off bijeenkomst van 24 januari jl. met veldpartijen over een werkbare oplossing. Op basis van deze bijeenkomst heeft de Bovib met een aantal partijen gezamenlijk het initiatief genomen om een voorstel te doen aan het kabinet. Als ondertekenaars werden alle partijen uitgenodigd om de door ons opgestelde oplossingsrichting te bespreken. Hierop zijn Zelfstandigen Bouw, ONL en de Bovib ingegaan.

 

Tijdens het gesprek werden vertegenwoordigers van de partijen uitgebreid bevraagd door beide bewindslieden, waarbij de nadruk lag op de beantwoording van de volgende punten:

  • Zowel voor opdrachtgevers als zelfstandigen is het van belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de Wet DBA en de kwalificatie van arbeidsrelaties. Ons voorstel is duidelijkheid te brengen door objectieve criteria;
  • Op lange termijn moet er een structurele regeling komen voor een ondernemersovereenkomst met wettelijke basis. Daarbij is het van belang dat de werkbaarheid in diverse branches getoetst wordt, voordat de regeling daadwerkelijk wordt ingevoerd;
  • De ontwikkeling van ondernemerschap op financiering zelfstandigenaftrek en draagvlak sociale stelsel.

 

Zelfstandigen Bouw, ONL en de Bovib hebben aangegeven meer dan bereid te zijn beide ministeries te ondersteunen in verdere uitwerking van bovengenoemde punten.

Lees verder

Uitnodiging kennissessie 22 maart

Als vereniging en branche-organisatie voor onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland ziet de Bovib flexibele arbeid als een belangrijke steunpilaar voor de modernisering van de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. Op donderdag 22 maart 2018 organiseren wij wederom een kennissessie.

Tijdens deze kennissessie praten experts Boris Emmerig, Jeroen van Puijenbroek en Rob de Laat samen met Roeland Coomans u bij over de WDBA en uitstel van de handhaving tot 1 januari 2020, wet op de privacy (GDPR) en de stand van zaken met betrekking tot de BOVIB.

De kennissessie is zowel voor leden als voor niet-leden.

Programma
09:30 – 10:00 | Ontvangst
10:00 – 12:30 | Kennissessie
12.30 – 13:30 | Lunch
13:00 – 14:00 | Bovib Bijeenkomst

Inhoud kennissessie
10.00 – 10.45 uur Wet op de privacy (GDPR)
10.45 – 11.45 uur Wet DBA en de opschorting van de handhaving tot 1 januari 2020
11.45 – 12.30 uur Waar staat de Bovib?

Sprekers
Boris Emmerig | Advocaat en belastingadviseur
Jeroen van Puijenbroek | Data Protection & Information Security Expert en Directeur van PrivacySolutions4U
Rob de Laat | Voorzitter BOVIB
Roeland Coomans | Dröge & van Drimmelen

Locatie
UniePlaza, Multatulilaan 12 te Culemborg https://www.unie.nl/over-ons/contact
Er is voldoende parkeergelegenheid.

Kosten
De kosten voor niet-leden bedraagt per organisatie €175. Bij aanmelding zult u een factuur ontvangen. Indien uw organisatie lid wordt van de Bovib zal het bedrag met de contributie verrekend worden.

Aanmelden
U bent van harte welkom om u aan te melden voor deze kennissessie. Dit kunt u doen door uzelf en eventuele collega’s aan te melden via events@bovib.nl. We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op donderdag 22 maart 2018 te Culemborg.

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep PR
Arno Pronk
0653953820

Lees verder

Bovib: ‘Er is nú duidelijkheid nodig over zelfstandigen’

Het kabinet moet snel met duidelijkheid komen over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt, stelt de Bovib.

‘We kunnen zeker niet wachten tot 2020. Dan staan we jarenlang stil in Nederland.’

Kopschuw
De inzetbaarheid van veel zelfstandigen wordt momenteel ‘onderuitgehaald’, aldus Rob de Laat, voorzitter van de belangenvereniging van intermediairs op de arbeidsmarkt.
De Wet DBA mag nu dan niet meer worden gehandhaafd, nog steeds merkt hij dat veel organisaties huiverig zijn om zzp’ers in te huren. Of sterker nog: bij sommige organisaties, zoals DNB, is het zelfs verboden om mensen in te zetten die niet bij een of ander bedrijf een dienstverband hebben. ‘En ook veel private partijen zijn nog steeds kopschuw om zelfstandigen in te schakelen, zolang de onduidelijkheid voortduurt. En dat terwijl juist de inzet van flexibele arbeidskrachten een belangrijke katalysator is voor economische groei.’

Klare wijn graag
Tijd voor actie dus. En daarom schreven de leden van de Bovib recent een zogenoemd position paper, waarmee de organisatie de politieke partijen oproept snel klare wijn te schenken over hoe het nu verder moet met de zelfstandigenkwestie.

‘Snel samen uit het moeras van de Wet DBA komen.’

Want het regeerakkoord mag dan een paar aardige voorzetten hebben gegeven, voorlopig is er aan de positie van de zelfstandige nog weinig verbeterd, constateert Rick Schevers, de public affairs-manager van de Bovib, aan de vooravond van een ‘polderoverleg’ tussen Kamerleden en belangenorganisaties.
‘Daarom roepen we op om te proberen snel samen uit het moeras van de Wet DBA te komen. We hebben nu al drie of vier keer een model gezien dat niet werkt. Het wordt tijd dat er nou eens duidelijkheid komt. Dat is goed voor opdrachtgevers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt, en zodoende goed voor de Nederlandse economie.’

Minimum hoger, maximum lager
De Bovib denkt dat het goed is als er vaart wordt gemaakt met invoering van het minimum- en maximum uurtarief, zoals in het regeerakkoord staat. De Laat: ‘We steunen het van harte dat er een minimumtarief komt, om uitbuiting te voorkomen. Die ondergrens mag van ons zelfs nog wel wat omhoog, naar ongeveer 25 euro. Dan kun je in elk geval vrij zeker ervan zijn dat er geen schijnconstructies zijn, geen uitbuiting, en met zo’n tarief kunnen zelfstandigen zich ook verzekeren en iets als pensioen opbouwen. Als je vergelijkt wat een uitzendbureau kwijt is aan een uur van een uitzendkracht, met pensioen en verzekering erbij, dan kom je ook eerder op zo’n tarief.’
Als je dan ook nog de bovengrens verlaagt naar 60 euro, aldus De Laat, ‘dan maak je de te controleren populatie in elk geval veel kleiner, en verminder je ook de administratieve last voor de Belastingdienst enorm.’

Fundamentele weeffout
Volgens De Laat zit er een fundamentele weeffout in de Nederlandse wetgeving rondom de zelfstandigen. ‘En dat is dat de opdrachtgever nu heel paternalistisch moet besluiten of een opdrachtnemer eigenlijk wel zelfstandige is. Men probeert de opdrachtgever een verantwoordelijkheid in de schoenen te schuiven, die onmogelijk zijn verantwoordelijkheid kan zijn.’
En dan moet die opdrachtgever dat ook nog eens naar de toekomst toe bepalen. ‘Want iemand kan hier en nu zelfstandige zijn, maar hoe is dat over 9 maanden? En over anderhalf jaar?’

‘Laat de eigen keuze van zelfstandigen centraal staan.’

Daarom heeft de Bovib wel kritiek op in het regeerakkoord genoemde termen als ‘gebruikelijke duur’ en ‘(niet)-reguliere’ bedrijfsactiviteiten. ‘Moeilijk te beoordelen’ en ‘verwarrend’ noemt Schevers zulke criteria. Het zou dan ook fijn zijn als daar vanaf gestapt kan worden, in het kader van de zo gewenste duidelijkheid. ‘Durf dan gewoon te bepalen dat een opdracht nooit langer dan 2 jaar mag duren. Dan ben je tenminste duidelijk.’
Gaat dat in de praktijk wel werken, denken ze? ‘Ach, uitzonderingen hou je altijd, welk model je ook kiest. Maar dan heb je in elk geval wel helderheid.’

De eigen keuze centraal
‘Laat de eigen keuze van zelfstandigen centraal staan’, daarmee kun je het pleidooi van de Bovib waarschijnlijk het beste samenvatten. Maar, luidt dan het bekende tegenargument: als opdrachtgever en -nemer zelf mogen bepalen of iemand zelfstandige is, hoe zit het dan met de belastingdruk en de sociale voorzieningen? Draait de samenleving er dan niet te vaak voor op als zelfstandigen zich niet verzekeren? En zijn het dan niet vooral de werknemers die belasting en premie betalen?
Absoluut niet, zegt De Laat. ‘Zelfstandigen betalen toch ook gewoon belasting? Als je als zelfstandige je eigen broek ophoudt, maak je in elk geval géén gebruik van sociale uitkeringen. De zelfstandige zorgt voor zichzelf, dat is toch mooi? Ik heb nog nooit cijfers gezien waaruit zou blijken dat zelfstandigen méér profiteren van ons sociale stelsel dan niet-zelfstandigen.’

Een plek aan de tafel, graag
De Bovib maakte zich in zijn position paper ook sterk voor een plaats aan de overlegtafel. Aan dat verzoek is inmiddels gehoor gegeven, aldus Schevers, zodat de organisatie op 24 januari ook de politiek nog eens kan proberen te overtuigen van zijn argumenten.

Lees de volledige position paper

 

Lees verder

Bovib Position Paper: Bovib wenst duidelijkheid en een consistent beleid op de arbeidsmarkt

De Bovib wenst duidelijkheid op de arbeidsmarkt van flexkrachten. Dat is in het belang van alle spelers op de arbeidsmarkt (e.i. opdrachtgevers, zelfstandigen, etc.) en goed voor de Nederlandse economie. Door heldere wet- en regelgeving en eenvoudige handhaving moeten excessen, zoals schijnzelfstandigheid en uitbuiting, op de arbeidsmarkt voorkomen worden.

De huidige onduidelijkheid die ontstaan is door invoering van de Wet DBA, verstoort de arbeidsmarkt en is een bedreiging voor de keuzemogelijkheid in (flexibele) arbeidsvormen die veel opdrachtgevers wensen te hebben, denk aan de inzet van zelfstandigen, payroll en detachering. Opdrachtgevers zijn c.q. blijken nu huiverig om te kiezen voor flexibele arbeid, dat terwijl juist de inzet van flexibele arbeidskrachten een belangrijke katalysator is voor economische groei.

Tarieven en criteria
Duidelijkheid creëer je door een heldere grens te hanteren waaronder en waarboven zekerheid wordt geboden aan zelfstandigen over hun positie. Dat er volgens het regeerakkoord een laag tarief komt om uitbuiting te voorkomen steunt de Bovib van harte. De Bovib staat voor het principe dat er nooit alleen geconcurreerd mag worden op arbeidsvoorwaarden.
Een ondergrens tarief dat dergelijke uitbuiting voorkomt draagt hieraan bij. Als Bovib menen wij dat de ondergrens zelfs nog iets omhoog zou moeten gaan naar een tarief van 25 euro. Daarmee verzeker je dat uitbuiting aan de onderkant van de markt vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. Ook een bovengrens, die wat de Bovib betreft naar 60 euro kan, draagt bij aan meer duidelijkheid en verwelkomen wij.

De Bovib heeft moeten constateren dat een aantal voorstellen in het regeerakkoord niet (altijd) de gewenste duidelijkheid biedt die nodig is voor rust op de arbeidsmarkt. Deze onduidelijkheid wordt voornamelijk geschapen door de toevoeging van moeilijk te beoordelen criteria als ‘duur’ en ‘(niet)-reguliere’ bedrijfsactiviteiten. De Bovib is van mening dat boven de tariefgrens van 60 euro de duur van een opdracht niet van invloed zou mogen zijn op de keuze voor zelfstandigheid. Door het criterium ‘duur’ los te laten wordt voorkomen dat er schimmige constructies worden opgezet door opdrachtgevers, creëer je duidelijkheid vooraf en wordt de handhaving vele malen eenvoudiger. Laat de eigen keuze van zelfstandigen centraal staan. Tevens maakt het regeerakkoord melding van reguliere en niet-reguliere bedrijfsactiviteiten. Dit criterium nodigt uit tot het trekken van triviale grenzen en schept verwarring in de uitwerking van dit begrip. De Bovib dringt er dan ook op aan om dit criterium los te laten.

Lees verder e/o download het hele Bovib Position Paper.

 

Lees verder

Onduidelijkheid op arbeidsmarkt geeft platformbedrijven (Uber en Deliveroo) vrije hand

Platformbedrijven zoals Uber en Deliveroo doen hun intrede in Nederland. Daarmee staat het kabinet Rutte III voor een nieuwe uitdaging. Jurrien Koops, directeur van ABU, roept het kabinet op om duidelijke rechten en plichten op te tuigen voor platformbedrijven en platformwerkers, zo meldt het FD. Koops deed dit als voorschot op een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de zogenaamde platformeconomie. Bovib, brancheorganisatie voor intermediairs en brokers, onderschrijft nogmaals het belang van duidelijke juridische kaders.

Lees verder

Uitnodiging kennissessie 1 november

Als vereniging en branche-organisatie voor onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland ziet de Bovib flexibele arbeid als een belangrijke steunpilaar voor de modernisering van de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. Op woensdag 1 november 2017 organiseren wij een kennissessie.

Tijdens deze kennissessie praten experts Boris Emmerig, Jeroen van Puijenbroek en Rob de Laat u bij over de impact van Rutte III, de wijzigingen in wet DBA, wet TOLB, wet op de privacy (GDPR) en het Bovib keurmerk.

Programma
09:30 – 10:00 | Ontvangst
10:00 – 12:30 | Kennissessie
12:30 – 13:00 | Lunch

Inhoud kennissessie
Impact van Rutte III
Wijzigingen wet DBA
Wet betaaltermijnen (Wet TOLB)
Het Bovib keurmerk
Wet op de privacy (GDPR)

Sprekers
Boris Emmerig | Advocaat en belastingadviseur
Jeroen van Puijenbroek | Data Protection & Information Security Expert en Directeur van PrivacySolutions4U
Rob de Laat | Voorzitter BOVIB

Locatie
ABN AMRO Hoofdkantoor, Adres Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam
Vanwege beperkte parkeergelegenheid bij de ABN AMRO verzoeken wij u te parkeren in een van de omringende parkeergarages.

Kosten
De kosten voor niet-leden bedraagt per organisatie €175,-. Bij aanmelding zult u een factuur ontvangen. Indien uw organisatie lid wordt van de Bovib zal het bedrag met de contributie verrekend worden.

Aanmelden
U bent van harte welkom om u aan te melden voor deze kennissessie. Dit kunt u doen door uzelf en eventuele collega’s aan te melden via info@bovib.nl. We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op woensdag 1 november 2017 te Amsterdam.

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep PR
Arno Pronk
0653953820

Lees verder