Persbericht

Persbericht: Bovib roept op om te komen tot een Taskforce Zelfstandigen en gaat met Bovib keurmerk wildgroei op interim markt tegen.

Nieuwegein, 9 maart 2017. Tijdens het Bovib Jaarcongres 2017 is het eerste Bovib keurmerk overhandigd aan Het Flexhuis. Daarnaast heeft de Bovib een oproep gedaan tot het inrichten van een Taskforce Zelfstandigen waarin marktpartijen gezamenlijk de politiek handvatten bieden voor verbetering van de positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt.

Bovib keurmerk zorgt voor kwaliteit én risicobeperking
Tijdens de jaarbijeenkomst van de Bovib werd het eerste keurmerk uitgereikt aan Het Flexhuis. Vanuit de Bovib is een sterke behoefte gesignaleerd aan een keurmerk dat toetst en toeziet op wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en risicobeperking op financieel en fiscaal gebied passend bij de dienstverleningsvormen binnen de Bovib. Dit is het Bovib keurmerk geworden. Voor dit keurmerk is een raamwerk ontwikkeld dat gebaseerd is op de kernwaarden van de gedragscode van de Bovib: integriteit, financiële betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit. Daarnaast bestaat dit raamwerk uit een toetsingskader dat kijkt naar de wettelijke NEN en ISO 9001 verplichtingen. Aan de hand van dit raamwerk wordt bepaald of partijen voldoen aan de eisen van het Bovib keurmerk. Frederieke Schmidt Crans: ‘wat ons betreft is dit een belangrijke stap voor onze branche. Het onderstreept namelijk onze professionaliteit. Wij zijn dan ook heel blij dat wij als eerste dit keurmerk in ontvangst kunnen nemen’.

Taskforce Zelfstandigen geeft politiek en overheid concrete handvatten ten aanzien van de positie zelfstandige in de arbeidsmarkt
Rob de Laat, voorzitter van de Bovib kondigde op 9 maart ook aan dat de Bovib het initiatief neemt om samen met andere betrokken stakeholders na te denken over de positie van de zelfstandige in de arbeidsmarkt. Rob de Laat: ‘wij hebben de ambitie om de politiek concrete handvatten aan te bieden die moeten leiden tot werkbare oplossingen en heldere kaders. Onder andere door gezamenlijk een roadmap op te stellen die richting geeft aan de vervolgenstappen die genomen moeten worden om tot een verankering van de zelfstandige in de (arbeids-)wetgeving te komen.’

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die sinds mei van afgelopen jaar in werking is getreden, heeft veel stof doen opwaaien en heeft geleid tot veel onzekerheid bij opdrachtgevers die werken met zelfstandigen. Sinds de opschorting van de handhaving van deze wet in november, zijn er geen maatregelen meer genomen en heeft het debat inhoudelijk stilgelegen. Intussen bieden de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen geen écht zicht op werkbare alternatieven. Partijen reppen wél over het verkleinen van de kloof tussen vast en flex, maar bieden geen concrete oplossingen. De positie van de zelfstandige blijft onduidelijk en dreigt weer kind van de rekening te worden. Er moet nu een nieuwe push gegeven worden om de positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt te verhelderen. De Bovib roept partijen in het veld op zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Bovib
De Bovib is een branchevereniging voor onafhankelijke en kwalitatief zich onderscheidende inhuur-intermediairs. Deze vereniging is in 2014 opgericht om de maatschappelijke en economische waarde van de branche uit te dragen en om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen rondom flexibele arbeid. De Bovib optimaliseert de werking van vraag en aanbod tussen leveranciers van externe inhuur en inleners van externe inhuur. De leden vinden het belangrijk dat de jaarlijks groeiende behoefte aan flexibiliteit in Nederland effectief en efficiënt wordt vormgegeven door bedrijven die dit aantoonbaar professioneel en gedegen organiseren. Zij zien flexibele arbeid als een belangrijke steunpilaar voor de modernisering van de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. De Bovib vertegenwoordigt een economisch belang van meer dan 4 miljard euro in Nederland. Jaarlijks verschaffen de leden aan vele tienduizenden mensen werk, als bemiddelaar of als werkgever (www.bovib.nl).

Het Flexhuis
Het Flexhuis is een onafhankelijke managed service provider voor ziekenhuis- en zorginstellingen. Zij ondersteunen en adviseren organisaties bij het optimaal inrichten van zowel de interne als externe flexibiliteit en nemen daarbij de regierol over het inhuurproces. Centraal hierbij staat het terugdringen van de risico’s en de kosten van flexibel personeel, met behoud van kwaliteit en continuïteit. Het Flexhuis staat daarnaast garant voor het rechtmatig inzetten van het flexibel personeel.

(www.hetflexhuis.nl)


Noot voor de redactie:
Meer informatie over de Bovib en de Taskforce Zelfstandigen
Rob de Laat
E: rob.delaat@staffingms.com
M: 06-51 41 10 45

Rick Schevers
E: rick.schevers@onestopsourcing.nl
M: 06-12 55 72 56

Meer informatie over het Bovib Keurmerk:
Robert Wils
E: rwils@nl.source.eu
M: 06-55 36 61 96

Meer informatie over Het Flexhuis
Frederieke Schmidt Crans
E: f.schmidtcrans@hetflexhuis.nl
M: 06-24 26 37 38

Beeldmateriaal op aanvraag beschikbaar:
– Logo keurmerk
– Foto ondertekening eerste keurmerk
– Fotomoment uitreiking eerste keurmerk

Delen:
Show Comments

Comments are closed.