Wet Tegengaan Onredelijk Lange Betaaltermijnen (Wet TOLB)

De Wet Tegengaan Onredelijk Lange Betaaltermijnen, kortweg Wet TOLB, is een nog relatief onbekende nieuwe wet. Ze is recent ingevoerd om de liquiditeitspositie van kleinere ondernemers te verbeteren en betalingstermijnen van langer dan 60 dagen in de gehele (inhuur)keten te verkorten.

ZZP’ers zijn ook MKB’ers. Als de eindklant een grootbedrijf is mogen zij geen betaaltermijn langer dan 60 dagen overeenkomen met een midden-/kleinbedrijf.

Vanaf 1 juli 2017 moeten alle nieuwe overeenkomsten tussen grootbedrijven en MKB’ers aan de Wet TOLB voldoen en vanaf 01 juli 2018 moeten ook alle bestaande overeenkomsten voldoen.

Criteria MKB/Groot

Wet TOLB

 

 

 

Een schuldeiser is middelgroot of klein indien de schuldeiser:

 • – Een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en
 • – De schuldeiser in twee opeenvolgende jaren ononderbroken voldoet aan tenminste twee van de volgende drie vereisten:
  1. De waarde van de activa bedraagt niet meer dan € 20.000.000,-
  2. De netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000,-
  3. Het gemiddelde aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.

Een schuldenaar is groot indien de schuldenaar:

 • – Een rechtspersoon is en
 • – De schuldenaar in twee opeenvolgende jaren ononderbroken voldoet aan niet meer dan één van de hierboven genoemde drie criteria.

Wat geldt er bij een te lange betaaltermijn?

Als handelspartijen een langere betaaltermijn overeenkomen dan is toegestaan op grond van artikel 6:119a lid 5 of lid 6 BW, dan is die contractuele termijn nietig en komt te vervallen. Bij gebreke van een rechtsgeldige contractuele clausule over de betaaltermijn geldt in dat geval een betaaltermijn van 30 dagen. Deze termijn volgt uit van 6:119a lid 2 BW. Wettelijke handelsrente is dan verschuldigd over de periode dat de betaling boven de 30 dagen uitkomt.

Advies van Bovib over Wet TOLB

Wellicht bent u als intermediair of broker zelf ook een grootbedrijf en zou uw eindklant niet zijn gehouden aan de maximale betalingstermijn van 60 dagen. U bent echter tegenover uw leveranciers wél gehouden aan de Wet TOLB. Advies van de BOVIB is om in de geest van deze wet te handelen.

Concreet betekent dit:

 • – Pas alle nieuwe vanaf 1 juli 2017 overeenkomsten aan zodat je voldoet aan de wet TOLB
 • – Wees duidelijk in je overeenkomst over essentiële begrippen zoals: welke afspraken zijn gemaakt over betaaltermijnen, wanneer de prestatie is geleverd, wanneer de telling van de betaaltermijn gaat lopen, hoe de facturering is geregeld, hoe wordt vastgesteld of er sprake is van een kleine ondernemer.

Als je met een eindklant een langere betaaltermijn hebt afgesproken dat 60 dagen, ga dan het gesprek aan met je klant hoe hiermee om te gaan. Misschien wil je afspraken maken over een vergoeding voor voorfinanciering, of gaat de voorkeur uit naar aanpassing van de betaaltermijn zodat je als intermediair in staat bent om aan je wettelijke betaalplicht te voldoen. In elk geval moeten de gemaakte afspraken niet ‘kennelijk onbillijk zijn’ voor de intermediair en passen bij de aard van de dienstverlening.

Contact

De Bovib kan u adviseren indien u vragen heeft.

Delen:
Show Comments

Comments are closed.