Nieuwsberichten

Bovib stuurt gezamenlijke reactie op kamerbrief handhaving van de Wet DBA

Bovib stuurt gezamenlijke reactie op kamerbrief handhaving van de Wet DBA

Bovib stuurt samen met ABU, I-ZO Nederland, NBBU, RIM en VvDN een reactie op de kamerbrief over handhaving van de Wet DBA. Wij denken tenslotte graag mee over regelgeving en komen met suggesties voor beleid.

In onze gezamenlijke brief gaan wij in op de uitnodiging van het kabinet om stakeholders te laten meedenken over duidelijke wetgeving. Wij zijn blij met het voorlopig uitstel van handhaving. Opheffing van het moratorium moet volgens ons hand in hand gaan met verduidelijking en vernieuwing van regels.

In de brief verwijzen minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) voor de oplossingsrichting voor verduidelijking van regelgeving naar de nog te versturen brief over arbeidsmarktbeleid. Deze brief komt waarschijnlijk aanstaande vrijdag. Wij kijken er met belangstelling naar uit. In aanloop naar deze brief over arbeidsmarktbeleid, stuurden wij de volgende suggesties:

Neem een voorbeeld aan het Belgische model

In de Belgische Arbeidsrelatiewet staat onder welke voorwaarden een organisatie zelfstandigen mag inhuren om diensten te verrichten. Naast neutrale en algemene criteria die voor alle ingehuurde zzp’ers gelden, zijn er aanvullende strengere regels (inclusief een rechtsvermoeden van werknemerschap) voor sectoren met een hoger risico op misbruik.

De aanvullende criteria voor specifieke sectoren zijn opgesteld in overleg met de sociale partners. De sectorale benadering vergroot de effectiviteit van handhaving en doet recht aan de behoeftes van verschillende branches.

Een opzet volgens het Belgische model is helder en wendbaar. Dankzij het gedifferentieerde model kon België bijvoorbeeld de criteria van de Europese richtlijn voor platformwerk al eenvoudig inpassen in het eigen model. Met een dergelijke opzet kan het kabinet zorgen voor duidelijkheid zonder aanpassing van het arbeidsrecht en zonder aantasting van de rechten van werknemers.

Omdat de criteria voor een groot deel specifiek zijn toegesneden op de situatie waarin een werkende wordt ingehuurd door een opdrachtgever, is het Belgische model werkbaarder dan de Nederlandse webmodule. Deze tool geeft nu namelijk te vaak geen uitsluitsel. In 28,4% van de gevallen geeft de webmodule zelfs helemaal geen oordeel. Verder is de webmodule ook niet geschikt voor situaties waarbij zzp’ers werken vanuit een bv of via een intermediair.

Een opzet volgens de Belgische Arbeidsrelatiewet maakt de vastgelopen discussie over de webmodule achterhaald. Bijkomend voordeel is dat zelfstandigen die diensten verrichten aan particulieren of producten verkopen (samen ongeveer de helft van alle zzp’ers) geen hinder van deze oplossing ondervinden. De vraag of een werkgever iemand mag inhuren of in loondienst moet nemen, is tenslotte primair relevant voor slechts 15,6% van alle zzp’ers (CBS 2021).

Rechtsvermoeden van werknemerschap

In uw brief aan de Tweede Kamer staat dat u werkenden wilt helpen hun rechtspositie op te eisen, onder andere ‘via een rechtsvermoeden van werknemerschap’. Dit lijkt ons een goed uitgangspunt, als dit rechtsvermoeden tenminste gekoppeld is aan criteria die niet voor discussie vatbaar zijn. Wij staan bijvoorbeeld achter het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) om te werken met een rechtsvermoeden van werknemerschap onder een bepaald uurtarief. Op deze manier kunnen wij de kwetsbaarste werkenden beschermen.

Verklein fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke verschillen
We onderschrijven de ambitie van het kabinet om een gelijk speelveld te creëren. Op die manier heeft elke werkende voldoende bescherming bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, ongeacht zijn contractvorm. Zo komt het kabinet tegemoet aan de toenemende behoefte aan flexibiliteit van werkenden. Ook wordt tegengegaan dat de keuze voor een contractvorm op oneigenlijke gronden wordt gemaakt en er een waterbedeffect ontstaat. De ondertekenaars van deze brief willen misbruik en schijnzelfstandigheid voorkomen en tegelijkertijd voldoende ruimte bieden aan bonafide zzp’ers en opdrachtgevers.

Onze sector denkt graag mee over de toetsingscriteria, verdere implementatie en handhaving. Van belang is dat deze problematiek wordt gezien in het brede perspectief van de arbeidsmarkt. Ondergetekenden pleiten dan ook voor een integrale en gelijktijdige aanpak van de regulering van de arbeidsmarkt. Daarom vragen wij u in gesprek te blijven met onze branche. Een goed functionerende arbeidsmarkt is tenslotte in ons aller belang.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen