Gedragscode

1. OPRICHTINGSSTATUUT

Het oprichtingsstatuut is het startdocument voor de oprichting van Bovib, de branche-organisatie voor onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland.
Het oprichtingsstatuut bevat o.a. een gedragscode, toelatingseisen en kernwaarden. De te hanteren procedures zijn beschreven in de statuten van de vereniging.

1.1 WAAROM EEN BRANCHEVERENIGING
I. Belangenbehartiging van zowel opdrachtgevers als leveranciers (inclusief zzp’ers) bij hun behoeften t.a.v. externe inhuur.
II. Het economische en maatschappelijke belang van Nederland dienen m.b.t. soepel verloop arbeidsmarkt m.n. op het gebied van externe inhuur.
III. Behoefte aan verbeterde vertegenwoordiging van onafhankelijke en kwalitatief zich onderscheidende inhuur-intermediairs.
IV. De branchevereniging vertegenwoordigt haar leden in het hele speelveld rondom flexibele arbeid.

1.2 DEFINITIES
De leden van de vereniging handelen in hun hoedanigheid van een of meer van onderstaande definities.

Intermediair: Een bedrijf dat diensten verleent aan vragers en aanbieders van flexibele arbeid, bijvoorbeeld als MSP, als broker of als detacheerder;
MSP: Een bedrijf dat de verantwoordelijkheid (over-)neemt van de opdrachtgever voor het leiden van een verbeterprogramma t.a.v. externe inhuur en flexibiliteit in diens organisatie. De afkorting staat voor ‘Managed Service Provider’. Een MSP is een verlengstuk van de opdrachtgever;
Broker: Een bedrijf dat vraag en aanbod van externe inhuur bij elkaar brengt en meestal wordt betaald bij een geslaagde match. De broker gaat op zoek naar geschikte kandidaten voor openstaande inhuur-aanvragen maar bemoeit zich in principe niet met het inhuurproces van de opdrachtgever. Wel wordt meestal de inhuuradministratie gedaan voor de via haar ingehuurde kandidaten, zoals de screening, het sluiten van het contract, de urenregistratie en de facturatie;
Detacheerder: Een bedrijf dat personeel in eigen dienst heeft of neemt om deze bij haar opdrachtgevers als externe inhuur in te zetten tegen een overeengekomen uurtarief.

2. TYPERING, DOEL, KERNWAARDEN

2.1 TYPERING
I. De branchevereniging ziet flexibele arbeid als een belangrijke steunpilaar voor modernisering van de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling van Nederland.
II. De rol van de leden is het optimaliseren van de werking van vraag en aanbod tussen leveranciers van externe inhuur (van zzp’ers tot aan niche specialisten maar ook van bemiddelings- en detacheringsbureaus) en inleners van externe inhuur.
III. Leden zijn primair geen leverancier van kandidaten, maar bemiddelaar of procesregisseur, waarbij het belang van de klant bij invulling van de behoefte voorop staat.

2.2 DOEL
Het vastleggen van gedeelde normen en waarden van de leden. Kernwaarden van de branchevereniging zijn:

  • integriteit
  • financiële betrouwbaarheid
  • transparantie
  • kwaliteit

I. De leden leven de artikelen en uitgangspunten van deze gedragscode na en handelen altijd in de geest ervan.
II. Een lid heeft een onverwijlde meldingsplicht aan het bestuur van de vereniging indien en zodra zij meent dat zij mogelijkerwijze de kernwaarden niet volledig heeft toegepast of anderszins zij niet meer voldoet of zal voldoen aan de toelatingseisen.
III. Een lid is verplicht om op het eerste verzoek van het bestuur – indien daartoe naar de mening van het bestuur gerede aanleiding bestaat- alle informatie te verschaffen die voor het bestuur noodzakelijk is om te beoordelen of het lid nog voldoet aan alle in dit statuut en in de verenigingsstatuten gestelde eisen en plichten.
IV. Een lid brengt zijn eigen personeelsleden op de hoogte van de tekst en bedoeling van dit statuut.

2.3 KERNWAARDEN
2.3.1 INTEGRITEIT
I. Integriteit is van groot belang. Leden beschikken over een VOG voor de desbetreffende rechtspersoon.
II. Leden handelen integer in hun mondelinge en contractuele afspraken en bij de interpretatie en nakoming ervan.
III. Een lid zal de branche niet in diskrediet brengen.
IV. Een lid zal geheimhouding betrachten van alles wat zij aan kennis en informatie heeft over haar opdrachtgevers, leveranciers en kandidaten. Een lid zal vertrouwelijk omgaan met informatie over mensen en hun privacy beschermen.
2.3.2 FINANCIËLE BETROUWBAARHEID
I. Leden dragen hun belastingen op tijd en volledig af conform wettelijke vereisten en laten externe toezichthouders dit controleren en verklaren via een jaarlijkse accountantsverklaring.
II. Leden zijn zorgvuldig in hun betalingsgedrag. Betaling aan leveranciers of zzp’ers geschiedt altijd binnen de overeengekomen betalingstermijn en betalingsvoorwaarden. Deze zijn bij alle leden gratis op te vragen.
III. Indien er redenen zijn voor een lid om niet tijdig te betalen, dan worden deze vooraf en schriftelijk gecommuniceerd en toegelicht aan degene(n) die het betreft.
2.3.3 TRANSPARANTIE
I. Leden zijn naar hun opdrachtgevers, leveranciers en ingezette zzp’ers transparant over hun verdienmodel. Leden werken nooit met verborgen kick-backs of vergelijkbare incentives, noch naar klanten, individuen of leveranciers.
2.3.4  KWALITEIT
I. Leden handelen naar de letter en geest van de vigerende wet- en regelgeving.
II. Leden werken met leesbare en begrijpelijke contracten en algemene voorwaarden, die ten allen tijde opvraagbaar zijn.
III. Leden werken continu aan verbetering van hun kwaliteit van dienstverlening.
De vereniging onderzoekt welke keurmerken of aanpassingen aan keurmerken aansluiten bij haar doelstellingen en kernwaarden. De leden streven om te gaan voldoen aan een dergelijk erkend keurmerk.

3. TOELATINGSEISEN
Om lid te kunnen worden (en blijven) van de branchevereniging zijn de volgende toelatingseisen van toepassing:

I. Het zijn van intermediair of procesregisseur voor externe inhuur is de primaire activiteit
II. Financieel betrouwbaar zijn

  • Accountantscontrole, bewijs van betalingsgedrag, certificering
  • Behoorlijk financieel bestuur bij deelnemende rechtspersoon
  • Kredietwaardig zijn

III. Beschikken over een VOG op de betreffende rechtspersoon;
IV. Actief commitment tonen door:

  • Deelname aan ledenvergaderingen
  • Betrokkenheid bij uitvoering
  • Openbaar en zichtbaar uitdragen van het lidmaatschap

V. Leden zijn een onderneming en staan ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Op het KvK uittreksel dient minimaal één juiste SBI-code te staan en uit de omschrijving van de activiteiten moet blijken dat de onderneming aan het ter beschikking stellen van arbeidskrachten doet. De goedgekeurde SBI-code in het kader van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) is 78202 Uitleenbureaus”.
VI. Leden onderwerpen zich aan een gezamenlijk klachtrecht en/of arbitrage voor opdrachtgevers, klanten en leveranciers van haar leden, indien en zodra dit van toepassing wordt verklaard door het bestuur.

3.2  MOGELIJKHEID TOT SCHORSING EN UITSLUITING
Er bestaat een mogelijkheid tot schorsing en uitsluiting van leden indien:

I. deze zich niet (meer) conformeren aan de doelstelling van de branchevereniging
II. zij niet meer voldoen aan de toelatingseisen zoals gesteld
E.e.a. volgens de procedures en regels zoals deze zijn opgenomen in de statuten van de vereniging.

4. JAARAGENDA
Leden stellen in verenigingsverband een jaaragenda op. Deze jaaragenda bevat (lobby- of maatschappelijke )thema’s welke relevant zijn voor de leden zelf en thema’s waar een directe relatie bestaat tussen de markt- en economische ontwikkelingen waar de leden en haar opdrachtgevers van de branchevereniging mee te maken hebben of krijgen.

5. Wijzigingen
Wijzigen van dit statuut is alleen mogelijk volgens de procedures en regels zoals deze zijn opgenomen in de statuten van de vereniging.