Nieuwsberichten

Verslag ledenbijeenkomst: de plannen voor 2022

Verslag ledenbijeenkomst: de plannen voor 2022

Dinsdag 29 maart vond de ledenbijeenkomst van de Bovib plaats in Nieuwegein. Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans laat zien dat de brancheorganisatie ondanks twee jaar corona bepaald niet heeft stilgezeten. Ook de werkgroepen zijn zeer actief en zetten hun plannen voor 2022 uiteen.

De markt is in beweging en de Bovib beweegt mee. Er vindt consolidatie plaats op de intermediaire markt en de flexmarkt als geheel groeit. Tegelijkertijd heerst er schaarste op de arbeidsmarkt, vooral in de technische sector. Voorzitter Schmidt Crans: "Alle leden zijn bezig met de vraag: hoe vinden we talent? Hoe kunnen we de opdrachtgever ontzorgen? Het is aan de Bovib om hen te ondersteunen door invloed uit te oefenen op wet- en regelgeving."

Het uitdragen van de toegevoegde waarde van de intermediaire sector is een gemeenschappelijk belang van de flexbranche. "Daarom proberen we de verschillende brancheorganisaties te verenigen. Afgelopen jaar zijn de verkennende gesprekken hiervoor geweest, dit jaar willen we hier echt invulling aan geven."

Speerpunten 2022

Politiek

Het versterken van de positionering is dus een de drie speerpunten dit jaar. Dit geldt zowel voor de korte en lange termijn, legt de voorzitter uit. Zij heeft inmiddels kennis gemaakt met de nieuwe Tweede Kamerleden die arbeidsmarkt in hun portefeuille hebben. Wat betreft mogelijke besluiten rondom de webmodule probeert Bovib ‘de schade te beperken’. 

Schmidt Crans: “We zien liever niet dat de webmodule wordt ingezet, maar als dat toch gebeurt willen we graag meedenken om hier invulling aan te geven."

Op langere termijn wil Bovib de eigen visie op de arbeidsmarkt delen met de politiek. Bovib ziet hierbij een ‘partnerrol’ voor zichzelf weggelegd. "Wij willen bijdragen aan het opstellen van beleid, het implementeren en de handhaving daarvan. En daar willen we ook opdrachtgevers bij betrekken."

Keurmerk en ledenwerving

Om dat te bereiken moet Bovib werken aan sterkere positionering. Dat geldt ook voor het tweede speerpunt: het Bovib-keurmerk in de markt zetten. Het keurmerk moet de bekendheid krijgen die het verdient, zegt Schmidt Crans: "We willen dat het echt onderscheidend wordt, dat opdrachtgevers gaan vragen naar het kwaliteitskeurmerk en dat het nieuwe leden aantrekt."

Derde speerpunt is ledenwerving. Hoe groter de Bovib, hoe meer slagkracht de brancheorganisatie heeft. Gelukkig kunnen bijeenkomsten weer live plaatsvinden, toch de beste manier om elkaar te treffen. De werkgroep Leden is zeer actief en leden zelf worden ook opgeroepen om nieuwe partijen te benaderen en te interesseren voor lidmaatschap.

Updates werkgroepen

Leden van de verschillende werkgroepen gaven tijdens de bijeenkomst een update van de voortgang van hun werk.

Leden (Arno Pronk):

Er zijn 5 nieuwe leden bijgekomen: HeadFirst Group, kWh People, OSS, The Human Capital Group, ZorgdesQ en Ubuntu Staffing.

Afgelopen half jaar zijn 45 organisaties benaderd om hen te interesseren voor lidmaatschap en met 15 partijen is Bovib op dit moment nog in gesprek. De werkgroep is bezig met een ‘brochure nieuwe leden’ met alle informatie over de Bovib voor nieuwkomers. De Bovib business/ambassadeursclub krijgt steeds meer gestalte; de hoop is dat deze zomer de eerste bijeenkomst kan plaatsvinden. Doel is in een informele sfeer, informatieve netwerkbijeenkomsten te houden.

Lobby (Sem Overduin)

Na het aantreden van het nieuwe kabinet heeft de werkgroep Lobby kennisgemaakt met woordvoerders en beleidsmedewerkers. Investeren in de relatie met stakeholders, ministeries en Tweede Kamerleden is nodig om invloed uit te oefenen op de uitwerking van het coalitieakkoord. Want er zijn nogal wat problemen. Zo is er veel onduidelijk wat betreft de vervanging van de Wet DBA, de webmodule en het handhavingsmoratorium.

Op 7 april is er een kennissessie waarin stakeholders (Tweede Kamerleden) worden bijgepraat over de intermediaire markt. Ook wil Bovib via een position paper input leveren voor het kamerdebat op 13 april.

Daarnaast komt er een stevig pakket van maatregelen vanuit Brussel om platformwerk te reguleren. Wat de reikwijdte hiervan zal zijn en in welke mate dit gevolgen heeft voor bemiddeling is nog onzeker. Ook dit volgt de werkgroep Lobby op de voet.

Kwaliteit (Frederieke Schmidt Crans)

Technisch staat het keurmerk inmiddels, zeker met de toevoeging van de risico-analyse. Het keurmerk (normenkader) zal worden doorontwikkeld passend bij de dienstverlening van leden. Om het keurmerk meer bekendheid te geven zal dit gepromoot worden, onder meer in rondetafelsessies met opdrachtgevers, inkooporganisaties en organen die zich bezighouden met kwalitatief aanbesteden. Streven is dat het keurmerk een gelijkwaardige positie krijgt als andere keurmerken en dat dit wordt omarmd door de politiek.

Ook zal de opleiding Inhuurconsultant weer starten in het tweede kwartaal.

Juridisch (Karl van der Horst)

Goed nieuws: de modelovereenkomst (tussenkomst) is verlengd; na het eerste contact daarover met de Belastingdienst in maart 2021 is dit er eindelijk doorheen. Hierin zijn enkele onderdelen aangepast.

De werkgroep plaatst als kanttekening dat er wel enkele juridische valkuilen zijn. In de Beoordelingsbrief (goedkeuringsbrief) is de term ‘gebruikelijke duur’ toch weer gehanteerd als indicatie voor mogelijk fictief dienstverband. Ongewenst en onduidelijk volgens de werkgroep, want wat is gebruikelijke duur? De werkgroep blijft daarom in gesprek met Belastingdienst (en evtueel politiek) hierover.

Advies aan de leden: zorg dat je het Kwaliteitskeurmerk hebt en ga de modelovereenkomsten toetsen! Bewaak meerdere opdrachtgevers en economische afhankelijkheid op basis van langdurige opdracht of opvolging opdrachten bij dezelfde opdrachtgever.

Communicatie & PR (Christoph van der Stelt)

De integratie van Congressus (software) en de nieuwe website zijn voltooid. En er is veel media-aandacht voor de Bovib via columns, artikelen, nieuwsbrief, webinars, interviews met nieuwe leden en rondetafelsesies, mede door de samenwerking met ZiPconomy.

Het verzoek aan leden is om deze publicaties ook te delen via LinkedIn en andere kanalen binnen hun eigen netwerk. "We zijn goed bezig en dat moeten we nog meer laten zien."

Alle (nieuwe) leden worden aangespoord om voor zichzelf te bepalen of zij een bijdrage in een van de werkgroepen willen leveren. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

Dienstverleningen

Deze werkgroep werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van aanbestedingen: de juiste formulering uitvraag, het gehanteerde prijsmodel en risicobeheersing.

Bovib streeft naar een positie waarin het aanbestedende partijen adviseert met aanbevelingen. De werkgroep wil ook opdrachtgevers hierbij betrekken en ‘het lidmaatschap door te trekken in de hele inhuurketen’.

Interessante actuele casus is de uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) n.a.v. een klacht van Harvey Nash over een aanbesteding van de Provincie Noord-Holland. Bovib heeft initiatief genomen om naar aanleiding van deze uitspraak van de CvAE met alle betrokken partijen om tafel te gaan zitten om tot betere alternatieven dan marge als gunningscriterium bij aanbestedingen te komen. De Bovib roept leden, andere inschrijvende partijen, opdrachtgevers, inkooporganisaties en adviesbureaus op om hierover mee te praten tijdens een van de drie rondetafelgesprekken die de Bovib organiseert.

Oproep rondetafelsessies: wees erbij!

Bovib organiseert drie rondetafelsessies over onder andere aanbestedingen, de waarde van het keurmerk en actuele ontwikkelingen. De data zijn 12 & 19 mei en 2 juni. Ieder lid dat geïnteresseerd is - of opdrachtgevers en partijen kent die dat misschien zijn- wordt verzocht zich aan te melden via evenementen@bovib.nl

Gastspreker journalist/econoom Mathijs Bouman sloot de ledenbijeenkomst af met een verhelderende analyse van de huidige economische situatie en de krapte op de arbeidsmarkt. De levendige discussie met de aanwezige Bovib-leden eindigde met de conclusie ‘geld is niet het probleem, maar het gebrek aan mensen’.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen